• Nghị quyết 09/2021/NQ-HĐND

  Bãi bỏ Nghị quyết số 38/2014/NQ-HĐND ngày 18/5/2014 của Hội đồng nhân tỉnh Thái Nguyên thông qua Quy hoạch phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2014-2020 định hướng đến năm 2030

  12/08/2021

  22/08/2021

 • Nghị quyết 13/2021

  Quy định một số mức chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Thái Nguyên

  12/08/2021

  01/09/2021

 • Nghị quyết 11/2021/NQ-HĐND

  Quy định chế độ trợ cấp đặc thù đối với viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở cai nghiện ma túy công lập của tỉnh Thái Nguyên

  12/08/2021

  01/09/2021

 • Nghị quyết 12/2021/NQ-HĐND

  Quy định mức thu học phí đối với cấp học mầm non và cấp học phổ thông công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân năm học 2021-2022 thuộc tỉnh Thái Nguyên quản lý

  12/08/2021

  01/09/2021

 • Nghị quyết 10/2021/NQ-HĐND

  Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết 49/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành quy định về phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

  12/08/2021

  01/09/2021

 • Nghị quyết 06/2021/NQ-HĐND

  Quy định chế độ bồi dưỡng cho người làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

  11/08/2021

  22/08/2021

 • Nghị quyết 07/2021/NQ-HĐND

  Ban hành quy chế hoạt động của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026

  11/08/2021

  22/08/2021

 • Nghị quyết 05/2021/NQ-HĐND

  Bãi bỏ Nghị quyết 64/2014/NQ-HĐND ngày 12/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên thông qua Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030

  19/05/2021

  30/05/2021

 • Nghị quyết 04/2021/NQ-HĐND

  Quy định chính sách hỗ trợ kinh phí thành lập mới hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025

  23/03/2021

  03/04/2021

 • Nghị quyết 01/2021/NQ-HĐND

  Nghị quyết quy định mức chi và thời gian hưởng hỗ trợ kinh phí phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

  23/03/2021

  03/04/2021

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.