• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 04/06/2012
  • Ngày hết hiệu lực: 01/09/2016
UBND TỈNH LÀO CAI
Số: 17/2012/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Lào Cai, ngày 25 tháng 5 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH

Sửa đổi, bổ sung khoản 2, Điều 3 bản Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 50/2009/QĐ-UBND ngày 31/12/2009

__________________________

1/01/clip_image001.gif" width="278" />UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ quy định tại Thông tư số 12/2008/TTLT-BGT-BNV ngày 05/12/2008 của Liên bộ Bộ Giao thông, Vận tải và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tố chức của cơ quan chuyên môn về giao thông vận tải thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện;

Theo đề nghị của Sở Nội vụ Lào Cai tại Tờ trình số 153 /TTr-SNV ngày 18 tháng 5 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung khoản 2, Điều 3 bản Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Giao thông vận tải tỉnh Lào Cai, ban hành kèm theo Quyết định số 50/2009/QĐ-UBND ngày 31/12/2009 của UBND tỉnh Lào Cai, như sau:

2. Các phòng chuyên môn nghiệp vụ, gồm:

a) Văn phòng Sở;

b) Phòng Kế hoạch - Tài chính;

c) Thanh tra Sở;

d) Phòng Kỹ thuật - Thẩm định và Quản lý đầu tư;

e) Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái;

g) Phòng Quản lý hạ tầng giao thông;

h) Phòng Quản lý giao thông nông thôn.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của sở, Giám đốc Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm xây dựng và ban hành Quy chế làm việc của sở và các đơn vị trực thuộc sở theo quy định.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký; bãi bỏ khoản 2, Điều 3 của bản Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 50/2009/QĐ-UBND ngày 31/12/2009 của UBND tỉnh Lào Cai./.

TM. Ủy ban nhân dân

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Văn Vịnh

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.