• Quyết định 38/2022/QĐ-UBND

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 37/2021/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long

  23/12/2022

  05/01/2023

 • Quyết định 37/2022/QĐ-UBND

  Quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long năm 2022

  22/12/2022

  31/12/2022

 • Quyết định 36/2022/QĐ-UBND

  Sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Quyết định số 32/2022/QĐ-UBND ngày 04 tháng 11 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long

  19/12/2022

  01/01/2023

 • Nghị quyết 45/2022/NQ-HĐND

  Ban hành Quy định chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 2022-2030 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

  14/12/2022

  24/12/2022

 • Nghị quyết 41/2022/NQ-HĐND

  Ban hành Quy định hỗ trợ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng và chế biến sản phẩm đối với hợp tác xã nông nghiệp giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

  14/12/2022

  24/12/2022

 • Nghị quyết 47/2022/NQ-HĐND

  Ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng nguồn ngân sách địa phương; cơ chế lồng ghép nguồn vốn giữa các chương trình, dự án; cơ chế huy động các nguồn lực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

  14/12/2022

  24/12/2022

 • Nghị quyết 54/2022/NQ-HĐND

  Quy định mức hỗ trợ thôi việc đối với Công an xã, thị trấn bán chuyên trách chưa đủ 15 năm công tác do thực hiện Đề án Điều động Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã theo Quyết định số 658/QĐ-UBND ngày 27/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long

  14/12/2022

  24/12/2022

 • Nghị quyết 53/2022/NQ-HĐND

  Ban hành Quy định chính sách phát triển nguồn nhân lực y tế giai đoạn 2022-2026 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

  14/12/2022

  24/12/2022

 • Nghị quyết 51/2022/NQ-HĐND

  Quy định mức chi thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

  14/12/2022

  24/12/2022

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.