• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/03/2019
UBND TỈNH VĨNH LONG
Số: 03/2019/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Vĩnh Long, ngày 15 tháng 2 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt

của Công ty cổ phần Cấp nước Vĩnh Long

_________________________

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch;         

Căn cứ Thông tư liên tịch số 75/2012/TTLT-BTC-BXD-BNN ngày 15/5/2012 của liên Bộ: Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn về việc hướng dẫn nguyên tắc, phương pháp xác định và thẩm quyền quyết định giá tiêu thụ nước sạch tại các đô thị, khu công nghiệp và khu vực nông thôn;

Căn cứ Thông tư số 88/2012/TT-BTC ngày 28/5/2012 của Bộ Tài chính về việc ban hành khung giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt;

Căn cứ Thông tư số 08/2012/TT-BXD ngày 21/11/2012 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện bảo đảm cấp nước an toàn;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài Chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt của Công ty Cổ phần Cấp nước Vĩnh Long như sau:

1. Giá nước sinh hoạt cho các hộ dân cư

a) Hộ nghèo có sổ

- Tiêu thụ 10 m3 đầu tiên/hộ                                                                      4.500 đồng/m3

- Tiêu thụ từ m3 thứ 11 trở lên                                                                   9.100 đồng/m3

b) Hộ sinh hoạt còn lại                                                                               9.100 đồng/m3

2. Giá nước cho cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp                             10.000 đồng/m3

(bao gồm cả trường học, bệnh viện)

Mức giá trên đã có thuế GTGT, nhưng chưa bao gồm phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt theo quy định.

Đối với giá nước sạch bán buôn do Công ty Cổ phần Cấp nước Vĩnh Long tự thỏa thuận với cá nhân hoặc tổ chức thực hiện dịch vụ cấp nước bán lẻ.

Điều 2. Tổ chức thực hiện và hiệu lực thi hành

1.   Giao Công ty Cổ phần Cấp nước Vĩnh Long kết hợp các ngành chức năng có liên quan tổ chức triển khai thực hiện đúng quy định.

2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Xây dựng, Trưởng Ban quản lý các khu công nghiệp, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Vĩnh Long, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, các doanh nghiệp, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

3. Quyết định này thay thế Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND ngày 28/3/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc ban hành mức giá tiêu thụ nước sạch trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/3/2019./.

TM. Ủy ban nhân dân

KT. CHỦ TỊCH
Phó Chủ tịch

(Đã ký)

 

Lê Quang Trung

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.