• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 17/06/2019
UBND TỈNH VĨNH LONG
Số: 10/2019/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Vĩnh Long, ngày 17 tháng 6 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

về việc ban hành quy định mức hỗ trợ thiệt hại cho chủ vật nuôi khi tiêu
hủy heo (lợn) do bệnh Dịch tả heo Châu phi trên địa bàn tỉnh

_________________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 ngày 22/6/2015;

Căn cứ Luật Thú y số 79/2015/QH13, ngày 19/06/2015;

Căn cứ Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ Quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh;

Thực hiện Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chỉnh phủ về Nghị quyết phiên họp thường kỳ tháng 02 năm 2019;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 87/TTr-SNN&PTNT, ngày 31/5/2019 về việc ban hành Quyết định quy định mức hỗ trợ cho chủ vật nuôi có heo bị tiêu hủy do bệnh Dịch tả heo Châu Phi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hỗ trợ trực tiếp cho chủ vật nuôi có heo mắc bệnh Dịch tả heo Châu Phi buộc phải tiêu hủy để phòng, chống dịch bệnh động vật. Cụ thể như sau:

1. Đối với heo con, heo thịt các loại, hỗ trợ với mức 80% giá thị trường tại thời điểm và tại địa phương có dịch bệnh xảy ra.

2. Đối với heo nái, heo đực giống đang khai thác, hỗ trợ với mức 1,5 lần so với mức hỗ trợ các loại heo con, heo thịt các loại tại thời điểm có dịch bệnh.

3. Giá áp dụng là giá heo hơi ở tháng trước liền kề do Sở Tài chính công bố (theo báo cáo tình hình giá thị trường và công tác quản lý giá).

4. Về thời điểm xác định hỗ trợ: là thời điểm tiêu hủy số lượng heo mắc bệnh Dịch tả heo Châu Phi.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm tổ chức thực hiện các công việc sau đây:

1. Chủ trì, phối hợp với Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện các nội dung tại Điều 1 của Quyết định này.

2. Trong quá trình thực hiện phát sinh khó khăn, vướng mắc, báo cáo và đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh để kịp thời xử lý và điều chỉnh.

3. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm đăng ngay Quyết định này trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban Nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thủ trưởng các sở, ban ngành, đoàn thể, đơn vị có liên quan, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Dịch tả heo (lợn) Châu Phi trên địa bàn tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và ban hành./.

TM. Ủy ban nhân dân

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Văn Quang

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.