• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 24/01/2020
UBND TỈNH VĨNH LONG
Số: 02/2020/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Vĩnh Long, ngày 14 tháng 1 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc quy định giá lúa thu thuế sử

dụng đất nông nghiệp năm 2020 trên địa bàn tỉnh

__________________________

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 ngày 22/6/2015;

Căn cứ Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp ngày 10/7/1993;

Căn cứ Nghị định số 74-CP ngày 25/10/1993 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế sử dụng đất nông nghiệp;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục thuế.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định giá lúa thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2020 và đối tượng áp dụng, như sau:

1. Giá lúa: 4.200 đồng/kg lúa (Bốn ngàn hai trăm đồng trên một kí-lô-gam). Giá này áp dụng cho các nguồn thu của Ngân sách nhà nước có liên quan đến giá lúa.

2. Đối tượng áp dụng: Tổ chức, cá nhân sử dụng đất vào sản xuất nông nghiệp (bao gồm cả đối tượng được miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp theo quy định hiện hành).

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Cục trưởng Cục thuế phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn chỉ đạo thực hiện; Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố căn cứ Quyết định này thông báo bằng văn bản đến từng xã, phường, thị trấn giá lúa thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2020.

2. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh; Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Cục trưởng Cục thuế và Thủ trưởng các sở, ban, ngành, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24 tháng 01 năm 2020 và thay thế Quyết định số 23/2018/QĐ-UBND ngày 19/12/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc quy định giá lúa thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2019 trên địa bàn tỉnh./.

TM. Ủy ban nhân dân

KT. CHỦ TỊCH
Phó Chủ tịch

(Đã ký)

 

Trần Hoàng Tựu

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.