• Nghị quyết 61/2021/NQ-HĐND

  Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026

  17/07/2021

  27/07/2021

 • Nghị quyết 56/2021/NQ-HĐND

  Ban hành Quy định mức chi bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính; công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở; thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở; bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh trên địa bàn tỉnh Yên Bái

  17/07/2021

  27/07/2021

 • Nghị quyết 58/2021/NQ-HĐND

  Về việc kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 38/2016/NQ-HĐND ngày 26 tháng 8 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái quy định mức thu học phí hàng năm đối với các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2016 – 2017 đến năm học 2020 - 2021 trên địa bàn tỉnh Yên Bái đến hết năm học 2021 - 2022

  17/07/2021

  27/07/2021

 • Nghị quyết 60/2021/NQ-HĐND

  Ban hành Quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Yên Bái

  17/07/2021

  27/07/2021

 • Nghị quyết 50/2021/NQ-HĐND

  Ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2022 - 2025

  17/07/2021

  27/07/2021

 • Nghị quyết 59/2021/NQ-HĐND

  Quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Yên Bái từ năm học 2021 - 2022

  17/07/2021

  27/07/2021

 • Nghị quyết 57/2021/NQ-HĐND

  Quy định diện tích nhà ở tối thiểu để được đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh Yên Bái

  17/07/2021

  27/07/2021

 • Nghị quyết 07/2021/NQ-HĐND

  Ban hành Quy định mức chi và và thời gian được hưởng hỗ trợ kinh phí phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2021 - 2026

  19/04/2021

  29/04/2021

 • Nghị quyết 05/2021/NQ-HĐND

  Ban hành quy đinh một số chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025

  19/04/2021

  29/04/2021

 • Nghị quyết 11/2021/NQ-HĐND

  Ban hành một số chính sách về công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tại các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025

  19/04/2021

  29/04/2021

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.