• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 05/08/2017
HĐND TỈNH YÊN BÁI
Số: 31/2017/NQ-HĐND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Yên Bái, ngày 25 tháng 7 năm 2017

 

           

 

NGHỊ QUYẾT

Về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017

–––––––––––––––––––––––

 

HỘi đỒng nhân dân tỈnh Yên Bái

khóa XVIII - KỲ hỌp thỨ 6

 

 

 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Thực hiện Nghị quyết số 08/2016/NQ-HĐND ngày 22 tháng 4 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020;

Thực hiện Nghị quyết số 44/2016/NQ-HĐND ngày 23 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017;

Xét Tờ trình số 63/TTr-UBND ngày 11 tháng 7 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Nghị quyết tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

 

QUYẾT NGHỊ:

 

Điều 1. Tán thành với Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 2. Thống nhất giữ nguyên 31/31 chỉ tiêu và các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017. Để hoàn thành kế hoạch năm 2017, Hội đồng nhân dân tỉnh nhấn mạnh một số nhiệm vụ và giải pháp sau đây:

 

1. Về kinh tế

a) Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả 5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá chiến lược đã được xác định trong năm 2017; Chương trình hành động số 59-CTr/TU ngày 03/02/2017 của Tỉnh ủy Yên Bái “Thực hiện Kết luận số 09-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2016; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2017”.

b) Triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với thực hiện các chính sách trong đầu tư phát triển sản xuất nông lâm nghiệp, huy động mọi nguồn lực thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới năm 2017, phát triển mạnh công nghiệp, dịch vụ ở nông thôn, góp phần tạo việc làm và chuyển đổi cơ cấu lao động nông nghiệp, nâng cao đời sống nông dân. Phấn đấu năm 2017 có thêm ít nhất 15 xã đạt tiêu chí nông thôn mới. Tăng cường công tác phòng, chống lụt bão, chủ động ứng phó với thiên tai. Chú trọng công tác phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, thủy sản. Tiếp tục thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong sản xuất chăn nuôi, nhất là chăn nuôi lợn thịt.

c) Tháo gỡ khó khăn, quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh. Thực hiện các chính sách khuyến khích đầu tư vào sản xuất công nghiệp, dịch vụ, du lịch, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2017 - 2020. Thực hiện Chương trình hành động của tỉnh thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020. Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư.

d) Tăng cường quản lý vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước, kiểm tra, giám sát, phân bổ theo đúng quy định của pháp luật, kiểm soát chặt chẽ nợ đọng xây dựng cơ bản, không để phát sinh thêm nợ mới, đảm bảo chất lượng công trình, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn xây dựng cơ bản, đảm bảo đúng thời gian quy định. Đẩy mạnh thu hút nguồn vốn của các nhà đầu tư tham gia thực hiện các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng theo hình thức xây dựng - chuyển giao (BT). Tháo gỡ kịp thời những vướng mắc về giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư của một số dự án trọng điểm. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng 10 dự án trọng điểm của tỉnh. Triển khai dự án giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất để xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đô thị phía Nam thành phố Yên Bái.

đ) Tiếp tục phát triển các ngành dịch vụ theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh. Tích cực triển khai các hoạt động hỗ trợ xúc tiến thương mại, du lịch; làm tốt công tác dự báo thông tin thị trường và định hướng phát triển. Tăng cường các biện pháp quản lý cung cầu hàng hóa, dịch vụ, giá cả hàng hóa, chống buôn lậu, gian lận thương mại. Đẩy mạnh phát triển dịch vụ du lịch theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả, tạo chuyển biến rõ nét trong phát triển dịch vụ du lịch.

e) Tăng cường quản lý thu, chi ngân sách, đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát việc kê khai thuế, quyết toán thuế. Tập trung xử lý, thu hồi dứt điểm nợ đọng thuế; thu kịp thời các khoản thu tiền thuê đất trả tiền một lần của các doanh nghiệp, thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và các khoản phải thu theo kiến nghị của các cơ quan kiểm toán, thanh tra. Phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu thu ngân sách năm 2017, đạt khoảng 2.400 tỷ đồng. Thực hiện quản lý chặt chẽ chi ngân sách đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, giảm bổ sung chi ngân sách ngoài dự toán. Ưu tiên nguồn lực phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Nâng cao năng lực quản trị của các tổ chức tín dụng theo quy định của pháp luật. Triển khai thực hiện chính sách tín dụng đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh.

2. Về văn hóa - xã hội

a) Nâng cao chất lượng dạy và học ở các bậc học. Tiếp tục đầu tư cơ sở trường, lớp học theo hướng hiện đại, đạt chuẩn và gắn với việc xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. Củng cố, duy trì và nâng cao chất lượng xóa mù chữ - phổ cập giáo dục. Rà soát, điều chỉnh, bổ sung và thực hiện có hiệu quả Đề án sắp xếp quy mô, mạng lưới trường lớp đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016 - 2020 đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế và nâng cao chất lượng giáo dục.

b) Chủ động phòng chống dịch bệnh, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, tăng cường công tác quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm. Triển khai lộ trình tự chủ ở các bệnh viện và các cơ sở y tế công lập, tăng cường xã hội hóa y tế. Phấn đấu vượt mục tiêu tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế năm 2017, tiến tới thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân.

c) Thực hiện tốt các chính sách về xóa đói, giảm nghèo, việc làm, đào tạo nghề, bảo trợ xã hội; các cơ chế, chính sách về hỗ trợ sản xuất, nâng cao đời sống đồng bào dân tộc thiểu số. Chú trọng công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm tại chỗ cho lao động địa phương, đáp ứng nhu cầu phát triển sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp. Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ.

d) Chăm lo đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân, thông tin đầy đủ kịp thời về chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của trung ương và của tỉnh. Nâng cao chất lượng phát thanh, truyền hình, nhất là các chương trình tiếng dân tộc. Phát triển phong trào thể dục, thể thao quần chúng và các môn thể thao thành tích cao trọng điểm, mũi nhọn của tỉnh. Thực hiện bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình, đảm bảo quyền được tiếp cận và thụ hưởng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ pháp lý của phụ nữ.

đ) Tập trung quản lý có hiệu quả các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã được triển khai năm 2017. Tiếp tục nâng cao chất lượng các hoạt động nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng khoa học công nghệ. Triển khai các hoạt động hỗ trợ, tư vấn cho doanh nghiệp, xây dựng áp dụng công cụ quản lý nhằm nâng cao năng suất, chất lượng trong sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

3. Về tài nguyên môi trường

Tăng cường quản lý khai thác tài nguyên, khoáng sản và công tác bảo vệ môi trường. Tiếp tục rà soát giấy phép khai thác khoáng sản, kiên quyết thu hồi và đề xuất thu hồi các mỏ khoáng sản đã cấp nhưng không hoạt động, chậm triển khai, không thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định, đối với giấy phép hết hạn yêu cầu thực hiện đóng cửa mỏ theo quy định. Tập trung giải quyết những phức tạp phát sinh liên quan đến hoạt động khai thác khoáng sản. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng trong công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Phòng ngừa, kiểm soát và khắc phục ô nhiễm, suy thoái môi trường, cải thiện chất lượng môi trường, bảo vệ và phát triển rừng, bảo tồn đa dạng sinh học.

4. Đảm bảo quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội

Thực hiện tốt Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đảm bảo an ninh vùng dân tộc, an ninh tôn giáo, an ninh nội bộ; phòng chống tội phạm; tăng cường quản lý nhà nước về an ninh, trật tự an toàn xã hội. Thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm kiềm chế tai nạn giao thông trên toàn địa bàn. Quản lý chặt chẽ công tác xuất, nhập cảnh.

5. Công tác điều hành của chính quyền các cấp

Nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý nhà nước từ tỉnh đến cơ sở. Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Đề án “Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức” theo Quyết định số 1557/QĐ-TTg ngày 18/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ, công tác sắp xếp, tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế theo Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị. Tập trung thực hiện hiệu quả nhiệm vụ cải cách hành chính, đặc biệt là thủ tục hành chính, giảm đến mức tối đa thời gian thực hiện các thủ tục hành chính, đồng thời nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Phấn đấu chỉ số cải cách hành chính năm 2017 của tỉnh tăng từ 8 - 10 bậc, chỉ số PCI tăng từ 4 - 5 bậc so với năm 2016. Hoàn thành các thủ tục thành lập và đưa vào hoạt động thử nghiệm Trung tâm hành chính công tỉnh Yên Bái.

Thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Giải quyết kịp thời các khiếu nại tố cáo của công dân. Đẩy mạnh công tác thanh tra công vụ, tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính.

Phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các cơ quan, các ngành, các cấp trong quá trình lãnh đạo, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, chỉ đạo và tháo gỡ kịp thời những khó khăn trong thực hiện các nhiệm vụ còn lại của năm 2017. Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo, điều hành các cấp, các ngành tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2017.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các ban Hội đồng nhân dân tỉnh, các tổ đại biểu và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên phối hợp tuyên truyền, động viên mọi tầng lớp nhân dân thực hiện tốt Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái Khóa XVIII - Kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 25 tháng 7 năm 2017 và có hiệu lực từ ngày 05 tháng 8 năm 2017./.

 

 

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Phạm Thị Thanh Trà

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.