• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 22/03/2007
THANH TRA CHÍNH PHỦ-BỘ NỘI VỤ-UỶ BAN KIỂM TRA TRUNG ƯƠNG
Số: 527/2007/TTLT-TTCP-BNV-UBKTTW
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Toàn quốc, ngày 22 tháng 3 năm 2007

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

Hướng dẫn việc xác định cơ quan, đơn vị tiến hành xác minh tài sản, thu nhập phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu, phê chuẩn các chức danh tại Quốc hội

______________________________

Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005;

Căn cứ Điều 20, Điều 36 Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 09 tháng 03 năm 2007 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập;

Thanh tra Chính phủ, Bộ Nội vụ, Ủy ban Kiểm tra trung ương hướng dẫn việc xác định cơ quan, đơn vị tiến hành xác minh tài sản, thu nhập phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu, phê chuẩn các chức danh tại Quốc hội như sau:

I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

1. Thông tư này hướng dẫn việc xác định cơ quan, đơn vị tiến hành xác minh tài sản, thu nhập và việc phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tiến hành xác minh tài sản, thu nhập phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu, phê chuẩn các chức danh tại Quốc hội.

2. Thông tư này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền yêu cầu xác minh tài sản, thu nhập; người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền ra quyết định xác minh tài sản, thu nhập; cơ quan, đơn vị tiến hành xác minh tài sản, thu nhập và người được xác minh tài sản, thu nhập phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu, phê chuẩn các chức danh tại Quốc hội.

II. NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

1. Trong trường hợp người được xác minh tài sản, thu nhập là cán bộ thuộc diện do cấp ủy Đảng quản lý thì cơ quan tiến hành xác minh tài sản, thu nhập được xác định như sau:

1.1. Ủy ban Kiểm tra trung ương tiến hành xác minh nếu người được xác minh tài sản, thu nhập là cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư trung ương Đảng quản lý hoặc là cán bộ công tác tại các cơ quan của Đảng ở Trung ương. Trong trường hợp cần thiết thì Ủy ban Kiểm tra trung ương trưng tập cán bộ của Thanh tra Chính phủ tham gia việc xác minh;

1.2. Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc trung ương tiến hành xác minh nếu người được xác minh tài sản, thu nhập là cán bộ thuộc diện Ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc trung ương, Ban thường vụ huyện ủy, quận ủy, thị ủy, thành ủy thuộc tỉnh, Ban thường vụ đảng ủy xã, phường, thị trấn quản lý hoặc là cán bộ công tác tại cơ quan Đảng ở địa phương. Trong trường hợp cần thiết thì Ủy ban Kiểm tra trưng tập cán bộ của Thanh tra Bộ, Thanh tra tỉnh, cán bộ của Ủy ban Kiểm tra huyện ủy, quận ủy, thị ủy, thành ủy thuộc tỉnh, cán bộ của Thanh tra huyện, Thanh tra sở tham gia việc xác minh.

2. Trong trường hợp người được xác minh tài sản, thu nhập không thuộc diện cán bộ do Ban thường vụ cấp ủy Đảng quản lý và đang công tác tại các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp của nhà nước hoặc cơ quan, tổ chức, đơn vị khác có sử dụng ngân sách, tài sản của nhà nước thì cơ quan tiến hành xác minh tài sản, thu nhập được xác định như sau:

2.1. Thanh tra Bộ hoặc Vụ Tổ chức, cán bộ, Ban Tổ chức, cán bộ của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở cấp trung ương tiến hành xác minh đối với người được xác minh đang công tác tại cơ quan, tổ chức, đơn vị đó.

2.2. Thanh tra tỉnh tiến hành xác minh nếu người được xác minh đang công tác tại cơ quan, tổ chức, đơn vị ở cấp địa phương (cấp tỉnh, huyện và cấp xã). Trong trường hợp cần thiết thì Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp, huy động cán bộ của Sở Nội vụ, Thanh tra huyện, Thanh tra sở tham gia việc xác minh.

3. Thanh tra tỉnh nơi người được xác minh tài sản, thu nhập ứng cử ra quyết định xác minh và tiến hành xác minh nếu người được xác minh tài sản, thu nhập không làm việc trong cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp của nhà nước hoặc cơ quan, tổ chức, đơn vị khác có sử dụng ngân sách, tài sản của nhà nước. Trong trường hợp cần thiết, Thanh tra tỉnh trưng tập cán bộ của Thanh tra huyện, Thanh tra sở tham gia việc xác minh. Kết luận xác minh được gửi tới Ủy ban bầu cử cấp tỉnh để công khai, đồng thời, Thanh tra tỉnh có trách nhiệm báo cáo với Thanh tra Chính phủ về kết quả xác minh và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực, khách quan của báo cáo đó.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

2. Trong quá trình tiến hành xác minh tài sản, thu nhập nếu có gì vướng mắc, đề nghị phản ánh về Thanh tra Chính phủ để phối hợp với Ủy ban Kiểm tra trung ương, Bộ Nội vụ nghiên cứu, giải quyết

Tổng Thanh tra Nhà nước Thanh tra Chính phủ

Bộ trưởng Bộ Nội vụ

Chủ nhiệm (Uỷ ban, Văn phòng) Uỷ ban Kiểm tra Trung ương

(Đã ký)

(Đã ký)

(Đã ký)

   

Trần Văn Truyền

Đỗ Quang Trung

Nguyễn Văn Chi

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.