• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 01/04/2005
  • Ngày hết hiệu lực: 01/07/2016
Lịch sử hiệu lực: Luật 31/2004/QH11
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
03/12/2004 Văn bản được ban hành 31/2004/QH11
01/04/2005 Văn bản có hiệu lực 31/2004/QH11
01/07/2016 Văn bản hết hiệu lực 31/2004/QH11
01/07/2016 Bị hết hiệu lực 80/2015/QH13
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.