• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 15/07/2012
  • Ngày hết hiệu lực: 15/04/2018
Lịch sử hiệu lực: Nghị định 46/2012/NĐ-CP
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
22/05/2012 Văn bản được ban hành 46/2012/NĐ-CP
15/07/2012 Văn bản có hiệu lực 46/2012/NĐ-CP
15/09/2014 Bị thay thế 1 phần 79/2014/NĐ-CP Xem tại đây
15/04/2018 Văn bản hết hiệu lực 46/2012/NĐ-CP
15/04/2018 Bị thay thế 23/2018/NĐ-CP
15/04/2018 Bị bãi bỏ 23/2018/NĐ-CP
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.