• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 24/12/2006
UBND TỈNH BẮC NINH
Số: 132 /2006/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bắc Ninh, ngày 14 tháng 12 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

về việc phê duyệt Điều lệ Hội Cựu thanh niên xung phong huyện Thuận Thành,

tỉnh Bắc Ninh

 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26.11.2003;

Căn cứ Nghị định số 88/2003/NĐ-CP ngày 30.7.2003 của Chính phủ, qui định về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội; Thông tư số 01/2004/TT-BNV ngày 15.01.2004 của Bộ Nội vụ, huớng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 88/2003/NĐ-CP ngày 30.7.2003 của Chính phủ;

Căn cứ Điều lệ Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam đã được Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt tại Quyết định số 29/2005/QĐ-BNV ngày 01.3.2005;

Xét đề nghị của Hội Cựu thanh niên xung phong huyện Thuận Thành và Sở Nội vụ tại Tờ trình số 111/TTr-SNV ngày 17.11.2006,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt Điều lệ Hội Cựu thanh niên xung phong huyện Thuận Thành, đã được Đại hội Hội Cựu thanh niên xung phong huyện Thuận Thành lần thứ I thông qua ngày 29.8.2006 (có bản Điều lệ kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, các cơ quan, đơn vị có liên quan và Hội Cựu thanh niên xung phong huyện Thuận Thành căn cứ quyết định thi hành./.

TM. Ủy ban nhân dân

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Công Ngọ

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.