• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 03/04/2006
UBND TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Số: 10/2006/CT-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Vũng Tàu, ngày 3 tháng 4 năm 2006

CHỈ THỊ

 

Về việc tăng cường công tác quản lý, đảm bảo an toàn cho người

và phương tiện nghề cá hoạt động thuỷ sản trên địa bàn tỉnh

_____________

 

Ngày 01/02/2005 Thủ tướng Chính phủ có công điện 141/TTg-CĐ chỉ đạo các tỉnh thực hiện những yêu cầu cấp thiết về tình hình chấp hành những quy định của pháp luật về đăng ký, đăng kiểm các loại tàu thuyền, phương tiện hoạt động khai thác thuỷ sản, bảo đảm chủ quyền Quốc gia trên biển, thực hiện nghiêm chỉnh các vùng nước liên quan tới hiệp định hợp tác về biển với các nước xung quanh...; đồng thời Bộ Thuỷ sản cũng đã ban hành Chỉ thị số 01/2005/CT-BTS ngày 07/02/2005 chỉ đạo cụ thể những việc cấp bách cần thực hiện những quy định về an toàn trên biển khi hoạt động khai thác hải sản. Để thực hiện tốt nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Thuỷ sản, UBND tỉnh chỉ thị:

1. Giao trách nhiệm cho Giám đốc Sở Thuỷ sản chủ trì phối hợp với các ngành: Giao thông vận tải, Bộ đội biên phòng tỉnh, Cảnh sát giao thông đường thuỷ và UBND các huyện, thành phố, thị xã tiến hành xây dựng kế hoạch cụ thể thực hiện nội dung công điện 141/TTg-CĐ ngày 01/02/2005 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 01/2005/CT-BTS ngày 07/02/2005 của Bộ Thuỷ sản, cần lưu ý những vấn đề sau:

- Tiến hành rà soát tất cả những phương tiện khai thác thuỷ sản trên toàn tỉnh đến nay không chấp hành việc đăng ký, đăng kiểm và hướng dẫn chủ phương tiện thực hiện việc đăng ký, đăng kiểm theo đúng quy định của pháp luật.

- Chỉ đạo và hướng dẫn Chi cục khai thác và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản mở các lớp tập huấn các quy định của pháp luật về đăng ký, đăng kiểm các loại tàu thuyền, các phương tiện thuỷ hoạt động trên biển cho các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân có tàu thuyền phương tiện thuỷ hoạt động trên biển.

2. Để bảo đảm an toàn cho người và phương tiện hành nghề trên biển cần giải thích rõ ràng những biển báo, mốì nguy hiểm khi phương tiện hoạt động trên biển không an toàn, những tai nạn trên biển khi xảy ra sự cố chết người, mất tài sản do phương tiện không trang bị đầy đủ điều kiện hành nghề mà ngành thuỷ sản đã quy định.

3. Nghiêm cấm tất cả các phương tiện hành nghề khai thác thủy sản không đăng ký, đăng kiểm, không trang bị đầy đủ phao cứu sinh; thuyền trưởng và máy trưởng không có bằng hành nghề khai thác trên tàu theo quy định bắt buộc của pháp luật. Bộ đội Biên phòng kiên quyết không cho ra khơi đối với những người và phương tiện thiếu những điều kiện, tiêu chuẩn trên.

4. Chi cục khai thác và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản tăng cường công tác kiểm tra kỹ thuật tất cả phương tiện, bằng thuyền trưởng, bằng máy trưởng, cương quyết từ chối gia hạn hành nghề nhưng không được gây phiền hà, sách nhiễu ngư dân; cần hướng dẫn, phổ biến và giải thích về pháp luật để ngư dân chấp hành nghiêm túc. Tăng cường kiểm tra trên biển theo quy định của ngành và của pháp luật.

5. Giao trách nhiệm cho Sở Thuỷ sản tham mưu cho UBND tỉnh ban hành quyết định thành lập Ban chỉ đạo thực hiện tăng cường công tác quản lý, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện nghề cá hoạt động thuỷ sản trên địa bàn tỉnh.

Yêu cầu Sở Thuỷ sản, Chi cục khai thác và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản, UBND các huyện, thành phố, thị xã và các cơ quan đơn vị liên quan thực hiện nghiêm túc chỉ thị này.

(Chỉ thị này thay cho chỉ thị số 13/2005/CT-UB ngày 11/4/2005 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)./.

 

TM. Ủy ban nhân dân

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Trần Minh Sanh

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.