Danh sách danh mục hệ thống hóa theo quyết định

Quyết định số 538/QĐ-UBND ngày 29/02/2024 Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu trong kỳ hệ thống hóa 2019-2023
Quyết định 256 /QĐ-UBNDCông bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành hết hiệu lực toàn bộ, hết hiệu lực một phần năm 2021
Quyết định số 160/QĐ-UBND Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành hết hiệu lực toàn bộ, hết hiệu lực một phần năm 2020
Quyết định số 1413/QĐ-UBND ngày 06/6/2019 (bổ sung Điều 1 của Quyết định số 391/QĐ-UBND ngày 25 tháng 02 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014-2018)
Quyết định số 391/QĐ-UBND ngày 25/02/2019 (về việc Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trong kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018)
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.