• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 26/12/2010
  • Ngày hết hiệu lực: 31/12/2011
UBND TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Số: 17/2010/CT-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Vũng Tàu, ngày 16 tháng 12 năm 2010

 

CHỈ THỊ

Về việc tổ chức quản lý, điều hành ngân sách nhà nước năm 2011 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

_______________________________________

 

Năm 2011 là năm đầu thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015 và là năm có nhiều sự kiện trọng đại diễn ra như: Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, kỷ niệm 20 năm ngày thành lập tỉnh và chuẩn bị di dời một số cơ quan chuyên môn của tỉnh về Trung tâm hành chính mới.... Vì vậy, việc phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu, chi ngân sách năm 2011 đã được Hội đồng nhân dân tỉnh giao tại Nghị quyết số 14/2010/NQ/HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2010 có ý nghĩa và tầm quan trọng đặc biệt trong việc thực hiện nhiệm vụ đặt ra cho năm 2011. Trên tinh thần đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các cấp khẩn trương triển khai thực hiện Thông tư 202/2010/TT-BTC ngày 14 tháng 12 năm 2010 của Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2011, đồng thời căn cứ tình hình thực tế của đơn vị mình thực hiện một số nội dung sau:

1. Về tổ chức quản lý và điều hành thu ngân sách nhà nước:

a) Yêu cầu Giám đốc các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tập trung tháo gỡ hoặc tham mưu, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền tháo gỡ các khó khăn về cơ chế, chính sách, môi trường kinh doanh, thủ tục hành chính để các doanh nghiệp trên địa bàn chủ động trong sản xuất, kinh doanh đồng thời bố trí lịch thường xuyên tiếp, làm việc với các doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

b) Giao cho Cục thuế đề ra các giải pháp cụ thể nhằm phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự toán được Hội đồng nhân dân tỉnh giao ít nhất 5%, trong đó cần tập trung các giải pháp và nhiệm vụ sau:

- Tổ chức thu ngay các khoản thuế đã được giãn, gia hạn theo quy định của Chính phủ khi đến hạn.

- Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc chấp hành nghĩa vụ thuế, trong đó tập trung kiểm tra, thanh tra các doanh nghiệp có số lỗ liên tục nhiều năm mà vẫn mở rộng đầu tư, các doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm về thuế.

- Trong công tác thu nợ đọng thuế cần áp dụng các biện pháp thích hợp cho từng trường hợp cụ thể nhằm thu nợ đạt hiệu quả; xây dựng cơ chế phối hợp giữa các cơ quan liên quan trong việc thu nợ và cưỡng chế thu nợ, kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân các cấp để chỉ đạo các cơ quan liên quan phối hợp với cơ quan thuế trong công tác đôn đốc thu nợ và cưỡng chế thu nợ thuế.

- Tích cực khai thác các nguồn thu có tiềm năng, đặc biệt chú trọng khai thác ở các khoản thu lớn, các đơn vị có số thu lớn, chống thất thu có hiệu quả.

- Chú trọng công tác quản lý kê khai thuế, đảm bảo theo dõi biến động về doanh nghiệp, hộ kinh doanh, tăng cường phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Hội đồng tư vấn thuế xã, phường, thị trấn nhằm đưa toàn bộ các cơ sở sản xuất kinh doanh hoạt động trên địa bàn vào diện quản lý thuế.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát tờ khai thuế của người nộp thuế, tập trung kiểm tra các chỉ tiêu kê khai như doanh thu lớn nhưng số thuế nộp ít, có cùng quy mô kinh doanh nhưng số thuế nộp ít hơn... những lĩnh vực có dấu hiệu, tiềm ẩn kê khai không đủ như: hoạt động khai thác tài nguyên, hàng nhập lậu, hoạt động xây dựng cơ bản...vv.

- Thường xuyên rà soát, đối chiếu các trường hợp ưu đãi thuế, qua đó kịp thời có biện pháp xử lý truy thu theo quy định của pháp luật.

- Chủ động phối hợp với cơ quan Công an để điều tra, phát hiện, truy tố các doanh nghiệp ma và xử lý nghiêm khắc những doanh nghiệp sử dụng hóa đơn của các doanh nghiệp này.

- Duy trì và cải tiến các hình thức tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế, phổ biến các chính sách thuế mới đến người nộp thuế nhằm đạt hiệu quả cao nhất; tiếp tục tuyên truyền về những lợi ích của việc kê khai thuế qua mạng internet.

- Tổ chức tuyên dương kịp thời người nộp thuế tốt năm 2009-2010.

- Thực hiện tốt chương trình cải cách hiện đại hóa hệ thống thuế.

c) Cục Hải quan tỉnh chủ động triển khai giao dự toán đến các đơn vị trực thuộc, đồng thời có giải pháp cụ thể phấn đấu hoàn thành vượt chỉ tiêu thu về thuế xuất, nhập khẩu mà Hội đồng nhân dân tỉnh giao, trong đó cần chú trọng các giải pháp sau:

- Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính tạo thuận lợi tối đa cho hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp, đẩy mạnh công tác hiện đại hóa trong khai báo hải quan.

- Phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng, Kho bạc và các cơ quan liên quan kịp thời giải quyết những vướng mắc phát sinh liên quan đến công tác quản lý thuế, phát hiện và xử lý kịp thời các sai sót.

- Nâng cao năng lực của cán bộ, công chức hải quan trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại; tăng cường công tác kiểm tra trong và sau thông quan.

- Tăng cường công tác kiểm tra, tham vấn, xác định trị giá khai báo, chống gian lận thương mại qua giá tính thuế.

- Đẩy mạnh công tác đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế, tổ chức thực hiện công tác cưỡng chế thu thuế theo quy định tại Điều 93 Luật Quản lý thuế.

- Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật tới từng doanh nghiệp, tổ chức các hội nghị, hội thảo để kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp.

d) Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành phố:

Năm 2011 là năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách 2011 - 2015. Vì vậy, việc phân cấp nguồn thu đã được điều chỉnh cho phù hợp với tình hình của giai đoạn mới theo nguyên tắc, phân cấp tối đa nguồn thu ngân sách cho các cấp chính quyền địa phương để chủ động nguồn đáp ứng nhiệm vụ chi và ổn định tỷ lệ điều tiết cho cả thời kỳ 2011 - 2015. Do đó Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành phố khẩn trương giao nhiệm vụ thu cho các đơn vị trực thuộc, chính quyền cấp dưới đảm bảo mức phấn đấu cao hơn mức dự toán thu ngân sách nhà nước được Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

- Tập trung chỉ đạo khai thác một số khoản thu như: thuế môn bài, thuế nhà đất, tiền sử dụng đất và tiền thuê đất, đồng thời tăng cường chỉ đạo công tác quản lý thuế, tránh thất thu về thuế nhằm chủ động tạo nguồn tăng dự phòng, tăng chi an sinh xã hội và tăng chi cho đầu tư phát triển.

2. Về tổ chức quản lý và điều hành chi ngân sách nhà nước:

a) Về chi thường xuyên:

- Dự toán chi thường xuyên năm 2011 đã được xác định theo định mức chi quy định tại Quyết định số 48/2010/QĐ-UBND ngày 19 tháng 10 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2011. Vì vậy, Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành phố chủ động cân đối điều hành chi theo tổng mức chi được giao, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ, tiết kiệm và có hiệu quả.

- Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành phố thực hiện nghiêm các quy định về thực hành tiết kiệm,
chống lãng phí nhất là tiết kiệm về xăng, dầu, điện, nước, mua sắm tài sản, tiết kiệm trong chi sự nghiệp kiến thiết thị chính..vv. Nghiêm cấm việc sử dụng công quỹ, tài sản công sai mục đích; chi lương, thưởng không đúng quy định.

- Năm 2011 ngoài việc phân bổ chi ngân sách theo định mức dân số cho nhiệm vụ chi đảm bảo xã hội, ngân sách còn phân bổ thêm kinh phí để thực hiện các chế độ chính sách về an sinh xã hội như: quỹ khám chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi; quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo; bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên; bảo hiểm thất nghiệp, chi trợ cấp cho người cao tuổi theo Luật Người cao tuổi.... Vì vậy, Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các sở, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành phố khẩn trương triển khai cấp phát đến người thụ hưởng.

- Giao cho Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành phố tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh, trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành quy định về thu quỹ an ninh - quốc phòng trên địa bàn theo quy định của Luật Dân quân tự vệ và Nghị định số 58/2010/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ.

- Giao cho Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành phố triển khai tổ chức thực hiện Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về cán bộ công chức xã, phường, thị trấn (như chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn).

- Năm 2011 ngân sách đã bố trí kinh phí để thực hiện các chương trình xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại và xúc tiến du lịch. Tuy nhiên để việc triển khai thực hiện có hiệu quả, Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm xúc tiến đầu tư, Liên minh hợp tác xã và các đơn vị có liên quan thực hiện việc rà soát lại nhiệm vụ đặt ra, kết hợp, lồng ghép khi triển khai nhằm tránh sự trùng lắp, chồng chéo và tiết kiệm cho ngân sách.

- Yêu cầu Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành phố thực hiện bố trí chi ngân sách cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo, sự nghiệp môi trường và dự phòng ngân sách đảm bảo không thấp hơn số đã được Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

b) Về chi đầu tư phát triển:

- Sở Tài chính có trách nhiệm đảm bảo đủ nguồn vốn đáp ứng kịp thời cho thanh toán vốn đầu tư không để xảy ra tình trạng thiếu vốn thanh toán.

- Giao cho Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương phối hợp với các đơn vị có liên quan tiếp tục tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh kịp thời có các kiến nghị cụ thể với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành trung ương nhằm tranh thủ
một số nguồn vốn như: trái phiếu chính phủ, vốn chương trình Biển Đông hải đảo, vốn bổ sung có mục tiêu.

- Giao cho Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị có liên quan tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện đầu tư của các chủ đầu tư và các đơn vị thi công, trong đó chú trọng kiểm tra việc thực hiện ký kết hợp đồng nhằm có kiến nghị kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đẩy nhanh tiến độ giải ngân và giải ngân hết số vốn được giao.

- Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn các đơn vị có liên quan triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới trong năm 2011.

- Năm 2011 tiếp tục việc thực hiện giao một phần nguồn thu xổ số kiến thiết cho các huyện, thị, thành phố để thực hiện nhiệm vụ chi sửa chữa các công trình trường học, trạm y tế do các huyện, thị, thành phố quản lý. Vì vậy, Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành phố chú trọng cân đối thực hiện đúng nhiệm vụ chi được giao:

3. Tổ chức thực hiện việc công khai sử dụng ngân sách:

Thủ trưởng các đơn vị sử dụng ngân sách, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành phố, các xã, phường, thị trấn tổ chức thực hiện nghiêm việc công khai ngân sách, các dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân sách nhà nước, các quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước và các quỹ có nguồn từ các khoản đóng góp của nhân dân theo quy định về quy chế công khai tài chính tại Quyết định số 192/2004/QĐ-TTg ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ và các Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai tài chính.

4. Tổ chức thực hiện:

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành tập trung chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm tinh thần Chỉ thị này.

Chỉ thị này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký./.

 

TM. Ủy ban nhân dân

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Trần Minh Sanh

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.