• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày hết hiệu lực: 29/08/2018
UBND TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Số: 69/2000/CT-UB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Vũng Tàu, ngày 22 tháng 12 năm 2000

CHỈ THỊ CỦA UBND TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

V/v tăng cường công tác quản lý, khắc phục và chấn chỉnh các sai phạm còn tồn tại trong quản lý ngân sách cấp xã.

___________

 

- Căn cứ Luật NSNN và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật NSNN được Quốc hội thông qua ngày 20/5/1998.

- Căn cứ Nghị định số 87/CP ngày 19/12/1996 và Nghị định số 51/1998/NĐ-CP ngày 18/7/1998 của Chính phủ quy định chi tiết việc phân cấp quản lý, lập, chấp hành và quyết toán NSNN.

- Căn cứ thông tư số 01/1999/TT-BTC ngày 04/01/1999 của Bộ tài chính hướng dẫn quản lý thu, chi ngân sách xã, phường, thị trấn và các văn bản khác do Nhà nước ban hành quy định chế độ quản lý thu, chi tài chính - ngân sách cấp xã.

- Căn cứ thông tư 38/TC.TCCBCP ngày 25/6/1997 hướng dẫn về nhiệm vụ quản lý tài chính và tổ chức bộ máy của cơ quan quản lý tài chính thuộc chính quyền địa phương các cấp.

Thông qua công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát việc quản lý thu, chi ngân sách xã. phường thị trấn (gọi chung là ngân sách cấp xã) và qua các báo cáo tổng kết tình hình thực hiện Luật NSNN đối với ngân sách cấp xã đã phản ánh ngân sách cấp xã tại tỉnh ta đã đi vào nề nếp, có nhiều chuyển biến tích cực nhưng cũng còn nhiều tồn tại, vướng mắc cần phải được khắc phục và chấn chỉnh. Để đảm bảo chấp hành đúng các quy định của Nhà nước về quản lý. điều hành, chấp hành và quyết toán ngân sách cấp xã.

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH CHỈ THỊ:

1. Về tổ chức bộ máy của Ban tài chính cấp xã:

1.1 Ban tài chính cấp xã phải được tổ chức hoàn thiện về số lượng, chất lượng theo quy định của nhà nước và quy định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng chức danh.

1.2 UBND các Huyện, Thành phố, Thị xã tổ chức kiểm tra, rà soát lại và hoàn thiện số lượng, chất lượng của các Ban tài chính cấp xã để quyết định theo thẩm quyền hoặc trình UBND Tỉnh quyết định trong tháng 12 năm 2000.

2. Chấp hành chế độ kế toán, báo cáo tháng, quý, năm và quyết toán NSNN:

2.1 Trưởng Ban tài chính cấp xã trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn chịu trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn cán bộ trực thuộc thực hiện các quy định của Nhà nước về quản lý tài chính ngân sách cấp xã và công tác kế toán ngân sách xã.

2.2 Từ năm ngân sách 2001, tất cả các xã, phường, thị trấn phải thực hiện đầy đủ các quy định của Bộ tài chính về công tác kế toán tại quyết định 827-1998/QĐ-BTC ngày 4/7/1998. Mọi trường hợp vi phạm chế độ kế toán trong quản lý tài chính - ngân sách đều bị xử lý theo quy định của pháp luât.

2.3 Cơ quan tài chính cấp Tỉnh, huyện chịu trách nhiệm thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn và kịp thời xử lý hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý các vi phạm về quản lý tài chính- ngân sách và chế độ kế toán ở cấp xã.

3. Chấp hành chế độ thu - chi ngân sách:

3.1 UBND các Huyện, Thành phố, Thị xã chịu trách nhiệm chỉ đao các cơ quan thuế, tài chính trực thuộc cung cấp đầy đủ kịp thời các quy định của Nhà nước về thu, chi ngân sách xã, đổng thời chịu trách nhiệm việc thiếu thông tin về quản lý tài chính - ngân sách xã.

3.2 Chủ tịch UBND cấp huyện tổ chức kiểm tra việc chấp hành chế độ thu ở xã nhất là các khoản thu phí, lệ phí, các khoản đóng góp của dân để đình chỉ ngay việc thu không đúng quy định về mức thu, về ban hành chế độ thu không đúng thẩm quyền và qua đó đề nghị Sở tài chính - Vật giá xem xét trình UBND Tỉnh quyết định các khoản thu cần cho phép thực hiện.

3.3 Chủ tịch UBND cấp xã phải nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của Nhà nước và chịu trách nhiệm trước pháp luật về quản lý thu, chi ngân sách xã. Mọi khoản chi của xã phải thực hiện đúng quy định của Nhà nước. Nghiêm cấm việc tư đặt ra các khoản, các mức thu, chi trái quy định của Nhà nước.

3.4 Sở Tài chính - Vật giá căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình hệ thống tất cả các khoản đóng góp của dân thực tế phát sinh trên địa bàn cấp xã, đồng thời soạn thảo các văn bản cần thiết trình UBND Tỉnh quyết định.

4. Thực hiện chế độ huy động đóng góp và quản lý chi từ nguồn đóng góp:

4.1 Tất cả các khoản thu huy động đóng góp của nhân dân chỉ được thực hiện khi có quyết định của UBND Tỉnh quy định khoản đóng góp và mức đóng góp theo khung hoặc cụ thể sau khi được HĐND Tỉnh hoặc thường trực HĐND Tỉnh đổng ý.

4.2 Trình tự thủ tục thực hiện huy động đóng góp và quyết toán thu, chi phải tuân thủ các quy đinh của Nhà nước về quy chế dân chủ, về quy chế công khai và quy chế tổ chức huy động, quản lý và sử dụng các khoản đóng góp.

4.3 Tất cả các khoản đóng góp của nhân dân do bất cứ cơ quan, tổ chức, đoàn thể nào đươc Tỉnh cho phép vận động cũng đều phải thực hiện thông qua chính quyền cấp xã (trừ khoản đóng góp xây dựng cơ sở vật chất trường học đối với cấp III, II và các khoản huy động đóng góp tại huyện Côn Đảo).

4.4 Các cơ quan, tổ chức xã hội, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể được Tỉnh cho phép vận động đóng góp đều phải có văn bản triển khai, hướng dẫn để chính quyền cấp xã tổ chức thực hiện quyết định của Tỉnh.

4.5 Chủ tịch UBND cấp xã chịu trách nhiệm triển khai bằng văn bản cho mỗi khoản huy động đến từng hộ gia đình, từng người dân trên địa bàn: đồng thời tổ chức họp tại tổ dân phố, tổ dân cư, khu phố, thôn, ấp để nhân dân tham gia bàn bạc thống nhất thực hiện quyết định của Tỉnh.

4.6 Tất cả các khoản đóng góp đều phải sử dụng biên lai thu tiền do cơ quan Tài chính phát hành. Mỗi biên lai phải thể hiện rõ từng khoản đóng góp và phải giao ngay cho người nộp khi thu tiền.

4.7 Chủ tịch UBND cấp xã chịu trách nhiệm chỉ đạo Ban tài chính xã mở đầy đủ sổ sách theo dõi tình hình thu, chi từng loại quỹ. Phản ánh đầy đủ vào ngân sách các quỹ mà ngân sách xã được hưởng theo quy định và phản ánh đầy đủ vào sổ sách, vào tài khoản thu, chi hộ đối với các quỹ thu hộ cấp trên.

5. Thực hiên quy chế công khai tài chính - ngân sách, các khoản đóng góp và quy chế dân chủ:

5.1 UBND các Huyện, Thành phố, Thị xã đưa vào kế hoạch hàng năm của mình công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy chế công khai tài chính - ngân sách, các khoản đóng góp và quy chế dân chủ ở cấp xã.

5.2 Chủ tịch UBND cấp xã chịu trách nhiệm thực hiện tốt các quy chế nêu trên. Nơi nào chưa thực hiện thì phải tổ chức thực hiện ngay, nơi nào thực hiện còn mang tính hình thức thì phải chấn chỉnh và thực hiện đầy đủ.

5.3 Sở Tài chính - Vật giá đưa vào nội dung các cuộc thanh tra, kiểm tra thu, chi tài chính - ngân sách của các cơ quan, đơn vị nói chung và cấp xã nói riêng việc chấp hành các quy chế công khai, dân chủ do Nhà nước ban hành.

UBND Tỉnh giao cho Giám đốc Sở Tài chính Vật giá; Thủ trưởng các cơ quan, Ban Ngành, đoàn thể cấp Tỉnh; Chủ tịch UBND cấp Huyện, xã và các đơn vị, tổ chức có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình quán triệt tinh thần chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện tốt nội dung chỉ thị này để đảm bảo chấp hành các quy định của Nhà nước./.

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Tuấn Minh

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.