• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 10/02/2024
UBND TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Số: 05/2024/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 31 tháng 1 năm 2024

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện xác định tình trạng nghiện ma túy

trên địa bàn tỉnh Bà Rịa–Vũng Tàu

______________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA–VŨNG TÀU

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi bổ sung một số điều Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Phòng, chống ma túy ngày 30 tháng 3 năm 2021;

Căn Nghị định số 109/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định cơ sở y tế đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy và hồ sơ, trình tự, thủ tục xác định tình trạng nghiện ma túy;

Căn cứ Thông tư số 18/2021/TT-BYT ngày 16 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn chẩn đoán và quy trình chuyên môn để xác định tình trạng nghiện ma túy;

Căn cứ Thông tư số 62/2022/TT-BTC ngày 05 tháng 10 năm 2022 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp từ ngân sách nhà nước thực hiện chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc; công tác cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng, cơ sở cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy;

Căn cứ Thông tư số 82/2022/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Bộ Tài chính quy định nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước thực hiện chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 303/TTr-SYT ngày 05 tháng 12 năm 2023 về việc ban hành quy chế phối hợp thực hiện xác định tình trạng nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Bà Rịa–Vũng Tàu.

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp thực hiện xác định tình trạng nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 02 năm 2024

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tổ chức triển khai, hướng dẫn và kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy chế này.

2. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Sở Y tế; Công an tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân các huyện, thị xã, thành phố; các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

                                                                                 QUY CHẾ

Phối hợp thực hiện xác định tình trạng nghiện ma túy

trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
(Kèm theo Quyết định số  05/2024/QĐ-UBND ngày 10/01/2024 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định một số nội dung trong phối hợp thực hiện xác định tình trạng nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

2. Đối tượng áp dụng

a) Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tham gia vào quy trình xác định tình trạng nghiện ma túy.

b) Cá nhân và gia đình của người thuộc diện cần phải xác định tình trạng nghiện ma túy.

Điều 2. Nguyên tắc phối hợp

1. Việc xác định tình trạng nghiện ma túy phải tuân thủ quy trình, quy định của pháp luật.

2. Đảm bảo tính đồng bộ và hiệu quả trong công tác phối hợp triển khai thực hiện giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc xác định tình trạng nghiện ma túy.

3. Có sự phân công, phân định trách nhiệm cụ thể phù hợp với chức năng nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

Chương II

PHƯƠNG THỨC, NỘI DUNG VÀ TRÁCH NHIỆM PHỐI HỢP

Điều 3. Phương thức phối hợp

Cơ quan chủ trì quyết định áp dụng một trong các phương thức phối hợp sau:

1. Trao đổi ý kiến, cung cấp thông tin bằng văn bản, email, điện thoại, hồ sơ, các nội dung liên quan đến xác định tình trạng nghiện.

2. Tổ chức họp giao ban liên ngành trao đổi thông tin tình hình phối hợp trong công tác xác định tình trạng nghiện.

3. Cơ quan phối hợp phân công cán bộ chuyên môn nghiệp vụ giúp cơ quan chủ trì giải quyết công việc nhanh chóng, thuận lợi bảo đảm đúng nguyên tắc phối hợp.

4. Tổ chức hội nghị sơ kết, tổng kết đánh giá việc thực hiện Quy chế.

Điều 4. Nội dung phối hợp

1. Phối hợp tham mưu cấp có thẩm quyền trong việc xây dựng cơ chế, chính sách có liên quan đến công tác xác định tình trạng nghiện.

2. Phối hợp tuyên truyền phổ biến tác hại của ma túy, cơ chế gây nghiện và phòng ngừa nghiện ma túy; về thẩm quyền, chính sách, hình thức và quy trình tổ chức xác định tình trạng nghiện, cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng và cai nghiện ma túy tại Cơ sở cai nghiện.

3. Phối hợp chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tham gia vào quy trình xác định tình trạng nghiện ma túy trong việc triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và các văn bản có liên quan đến xác định tình trạng nghiện trên địa bàn.

4. Trao đổi thông tin, thực hiện chế độ báo cáo; thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm theo quy định.

5. Phối hợp đảm bảo an ninh trật tự trong quá trình xác định tình trạng nghiện ma túy

a) Cơ quan Công an có trách nhiệm phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự tại điểm xác định tình trạng nghiện ma túy trong quá trình xác định tình trạng nghiện ma túy hoặc khi có đề nghị của cơ sở y tế xác định tình trạng nghiện ma túy trong trường hợp có dấu hiệu phức tạp về an ninh trật tự.

b) Cơ sở y tế xác định tình trạng nghiện ma túy có trách nhiệm thông báo kịp thời cho cơ quan Công an gần nhất để phối hợp khi có dấu hiệu mất an ninh, an toàn trong quá trình xác định tình trạng nghiện ma túy.

c) Cán bộ công an phụ trách quản lý đối tượng được đề nghị xác định tình trạng nghiện ma túy có trách nhiệm phối hợp với cơ sở y tế xác định tình trạng nghiện ma túy xử lý các tình huống về biểu hiện của hội chứng cai (thiếu ma túy) hoặc rối loạn tâm thần do sử dụng ma tuý nhằm đảm bảo an toàn, an ninh trong suốt quá trình tạm giữ, chuyển người từ nơi tạm giữ đến cơ sở y tế xác định tình trạng nghiện ma túy.

Điều 5. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương

1. Sở Y tế

a) Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh có liên quan và UBND huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai Quy chế này.

b) Chỉ định cơ sở y tế đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy trực thuộc Sở Y tế; hướng dẫn và giao nhiệm vụ cho các cơ sở có chức năng để tổ chức đào tạo tập huấn chuyên môn về xác định tình trạng nghiện ma túy tại các cơ sở y tế đạt tiêu chuẩn trên địa bàn tỉnh.

c) Công bố trên Cổng thông tin điện tử của ngành danh sách các cơ sở y tế đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy thuộc thẩm quyền quản lý; hướng dẫn hồ sơ, trình tự, thủ tục xác định tình trạng nghiện ma túy đến các cơ quan phối hợp; chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở y tế xác định tình trạng nghiện thực hiện nghiêm các quy trình, quy định về xác định tình trạng nghiện theo quy định tại Nghị định số 109/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ Quy định cơ sở y tế đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy và hồ sơ, trình tự, thủ tục xác định tình trạng nghiện ma túy và Thông tư số 18/2021/TT-BYT ngày 16 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Y Tế Quy định tiêu chuẩn chẩn đoán và quy trình chuyên môn để xác định tình trạng nghiện ma túy.

d) Hằng năm, phối hợp với cơ quan Công an và các cơ quan liên quan xây dựng dự toán kinh phí tổ chức thực hiện việc xác định tình trạng nghiện ma túy tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

đ) Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong việc công bố các cơ sở cai nghiện ma túy đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy; định kỳ hàng năm tập huấn, nâng cao năng lực xác định tình trạng nghiện ma túy cho đội ngũ y, bác sĩ của các cơ sở cai nghiện ma túy thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

e) Chỉ đạo Trung tâm y tế các huyện, thị xã, thành phố được giao xác định tình trạng nghiện tiếp nhận đơn đề nghị của các cá nhân và gia đình của người thuộc diện cần phải xác định tình trạng nghiện ma túy và Hồ sơ của cơ quan Công an gửi đến; tiến hành đối chiếu thông tin cá nhân, lập bệnh án; thực hiện việc xác định tình trạng nghiện ma túy theo hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế; lập Phiếu kết quả xác định tình trạng nghiện ma túy theo hướng dẫn tại Nghị định số 109/2021/NĐ-CP ngày 08/12/2021 của Chính phủ, trả cho người tự nguyện xác định tình trạng nghiện ma túy hoặc cơ quan Công an gửi hồ sơ đề nghị xác định tình trạng nghiện..

g) Công bố trên Cổng thông tin điện tử của ngành chi phí xác định tình trạng nghiện ma tuý theo từng nhóm đối tượng đề nghị xác định tình trạng nghiện ma tuý sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Công an tỉnh

a) Chỉ định cơ sở y tế đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy cho các đối tượng quy định tại điểm a, b, c và d khoản 1 Điều 27 Luật Phòng, chống ma túy theo địa bàn quản lý (nếu có). Công bố danh sách cơ sở y tế đủ điều kiện được chỉ định trên Cổng thông tin điện tử của đơn vị.

b) Chỉ đạo việc phối hợp bảo đảm an ninh trật tự và tiến hành các hoạt động điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật khi phát sinh các vụ việc mất an ninh trật tự tại các điểm xác định tình trạng nghiện ma túy.

c) Chỉ đạo cơ quan Công an cung cấp đầy đủ hồ sơ đề nghị xác định tình trạng nghiện ma túy theo đúng quy định tại Điều 5, Điều 6, Điều 7 Nghị định số 109/2021/NĐ-CP và các quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

d) Bảo đảm kinh phí phục vụ việc xác định tình trạng nghiện ma túy do cơ quan Công an đề nghị.

đ) Phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra, xử lý người nghiện ma túy có hành vi phá hoại, có thái độ, hành vi không đúng mực, không hợp tác đối với nhân viên y tế tại các cơ sở y tế đủ tiêu chuẩn xác định tình trạng nghiện ma túy khi nhận được thông báo của cơ sở y tế.

3. Sở Tài chính

Trên cơ sở Quy chế được duyệt và dự toán do các cơ quan, đơn vị lập, Sở Tài chính tham mưu cấp có thẩm quyền bố trí ngân sách thực hiện đối với các nhiệm vụ chi thuộc nhiệm vụ chi thường xuyên theo Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn, phù hợp với khả năng cân đối ngân sách và phân cấp ngân sách hiện hành.

4. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Phối hợp với Sở Y tế tổ chức triển khai thực hiện Quy chế này; hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị trực thuộc thực hiện nội dung Quy chế và Nghị định số 109/2021/NĐ-CP">109/2021/NĐ-CP.

5. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

a) Chỉ đạo các ban, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Quy chế này.

b) Chỉ đạo Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai việc xác định tình trạng nghiện ma túy cho các đối tượng quy định tại điểm a, b, c và d khoản 1 Điều 27 Luật Phòng, chống ma túy trên địa bàn quản lý theo quy định hiện hành.

c) Chỉ đạo việc phối hợp, bảo đảm an ninh, an toàn cho cán bộ y tế làm công tác xác định tình trạng nghiện ma túy tại các cơ sở xác định tình trạng nghiện ma túy.

6. Cơ sở y tế đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy

a) Cử cán bộ y tế làm công tác xác định tình trạng nghiện ma túy tham gia tập huấn, cập nhật kiến thức chuyên môn về xác định tình trạng nghiện ma túy.

b) Phân công cán bộ y tế đáp ứng đủ điều kiện chuyên môn để xác định tình trạng nghiện ma túy.

c) Tuân thủ các hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế về xác định tình trạng nghiện ma túy.

d) Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

7. Cá nhân và hộ gia đình người được xác định tình trạng nghiện ma túy

a) Gia đình phối hợp nhân viên cơ sở y tế thực hiện xác định tình trạng nghiện ma túy theo dõi và quản lý đối tượng. Thực hiện đảm bảo hồ sơ, trình tự, thủ tục xác định tình trạng nghiện ma túy.

b) Cá nhân người được thực xác định tình trạng nghiện đảm bảo giữ gìn an ninh, trật tự và phối hợp với các cơ quan chức năng trong suốt quá trình thực hiện xác định tình trạng nghiện ma túy.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 6. Kinh phí thực hiện

1. Kinh phí phục vụ công tác phối hợp sử dụng trong ngân sách nhà nước cấp hàng năm của các cơ quan phối hợp theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

2. Trong phạm vi, chức năng nhiệm vụ của mình, các đơn vị được chỉ định là cơ sở đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy có trách nhiệm phối hợp với cơ quan công an trên địa bàn lập dự toán trình cấp có thẩm quyền, thanh quyết toán kinh phí cho hoạt động phối hợp theo quy định.

Điều 7. Chế độ báo cáo

1. Sở Y tế là cơ quan đầu mối tiếp nhận báo cáo số liệu liên quan đến việc xác định tình trạng nghiện ma túy tại các cơ sở y tế đạt tiêu chuẩn.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân phản ánh về Sở Y tế để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

TM. Ủy ban nhân dân

KT. CHỦ TỊCH
Phó Chủ tịch

(Đã ký)

 

Đặng Minh Thông

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.