• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 19/02/2008
  • Ngày hết hiệu lực: 01/01/2009
BỘ TÀI CHÍNH
Số: 05/2008/QĐ-BTC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 23 tháng 1 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ sung, sửa đổi hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước

_________________________

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị quyết số 545/2007/UBTVQH12 ngày 11/12/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XII về thành lập và quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu, tổ chức của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/7/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Ngân sách nhà nước,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Sửa đổi tên Chương của hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước đã được ban hành theo Quyết định số 280 TC/QĐ/NSNN ngày 15/4/1997 và các Quyết định khác của Bộ trưởng Bộ Tài chính như sau:

Chương 2.002: “Hội đồng nhân dân” thành “Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân”.

Các khoản thu, chi ngân sách nhà nước liên quan đến hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội từ nguồn ngân sách Trung ương, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân hạch toán vào Chương 1.002 (Hoạt động của Quốc hội), không hạch toán vào Chương 2.002 (Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo.

Điều 3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm chỉ đạo, triển khai và hướng dẫn các đơn vị trực thuộc thực hiện Quyết định này.

Điều 4. Vụ trưởng Vụ Ngân sách nhà nước, Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tài chính chịu trách nhiệm hướng dẫn và tổ chức thi hành Quyết định này.

KT. BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng

(Đã ký)

 

Đỗ Hoàng Anh Tuấn

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.