• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 29/08/2018
UBND TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Số: 2383/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 29 tháng 8 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

Bãi bỏ các Chỉ thị quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân

tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành trước ngày 01 tháng 7 năm 2016

 ­­­­­­­_______________________

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 1810 /TTr-STP ngày 09/8/2018 về việc ban hành Quyết định bãi bỏ các Chỉ thị  quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành trước ngày 01/7/2016,                                                                      

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ và bãi bỏ một phần các Chỉ thị quy phạm pháp luật (sau đây gọi tắt là Chỉ thị) do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành trước ngày 01 tháng 7 năm 2016 do không còn phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành và tình hình phát triển kinh tế - xã hội hiện nay của tỉnh, cụ thể:

1. Bãi bỏ toàn bộ 178 Chỉ thị (có Danh mục kèm theo Quyết định này).

2. Bãi bỏ một phần 02 (hai) Chỉ thị sau:

a) Bãi bỏ điểm f Chỉ thị số 30/1998/CT-UB ngày 02 tháng 5 năm 1998 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về đầu tư xây dựng phát triển khu kinh tế mới Bến Cát, Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc.

b) Bãi bỏ khoản 1 và khoản 2 Chỉ thị  số 32/1999/CT-UB ngày 26 tháng 6 năm 1999 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng tàu về việc thi hành Nghị định số 05/1999/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 1999 của Chính phủ về chứng minh nhân dân.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

TM. Ủy ban nhân dân

KT. CHỦ TỊCH
Phó Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Thanh Tịnh

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.