• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 28/12/2014
  • Ngày hết hiệu lực: 31/12/2015
HĐND TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Số: 29/2014/NQ-HĐND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bà Rịa, ngày 18 tháng 12 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

Phê chuẩn phương án phân bổ ngân sách năm 2015

_____________________________________

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

KHÓA V, KỲ HỌP THỨ 9

 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2002;

Căn cứ Nghị định 73/2003/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ ban hành Quy chế xem xét, quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương;

Sau khi xem xét Báo cáo số 176/BC-UBND ngày 02 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ước thực hiện dự toán thu, chi ngân sách năm 2014 và xây dựng dự toán thu, chi ngân sách năm 2015 và Tờ trình số 193/TTr-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn phương án phân bổ ngân sách năm 2015; Báo cáo thẩm tra số 170/BC-KTNS ngày 12 tháng 12 năm 2014 của Ban Kinh tế-Ngân sách và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

 

Điều 1. Phê chuẩn dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2015, như sau:

1. Dự toán thu NSNN trên địa bàn năm 2015      : 119.638,518 tỷ đồng.

Gồm:

- Thu nội địa                                                          :  41.493,297 tỷ đồng.

     (Trong đó: thu từ nguồn xổ số kiến thiết là         :       905,000 tỷ đồng)

- Thu từ dầu thô                                                     :  53.200,000 tỷ đồng. 

- Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu                          :  24.900,000 tỷ đồng.

- Các khoản thu để lại quản lý qua ngân sách           :          45,221 tỷ đồng.

2. Dự toán thu NSĐP năm 2015                              :  13.352,512 tỷ đồng.

Gồm:

- Các khoản thu ngân sách địa phương được hưởng 100%:   2.312,767 tỷ đồng.

- Các khoản thu được hưởng theo tỷ lệ % phân chia :    10.054,000 tỷ đồng.

- Thu TW bổ sung có mục tiêu                               :         670,636 tỷ đồng.

- Tạm thu kết dư ngân sách                                     :         269,888 tỷ đồng.

- Thu để lại quản lý qua ngân sách                          :           45,221 tỷ đồng.

3. Dự toán chi NSĐP năm 2015                              :    13.352,512 tỷ đồng.

Gồm :

- Chi đầu tư phát triển                                             :     6.373,457 tỷ đồng.

(đã bao gồm cả chi từ nguồn Xổ số kiến thiết là       :       905,000 tỷ đồng).

Trong đó:  + Chi giáo dục và đào tạo                      :        940,925 tỷ đồng.

(Chưa bao gồm 144,4 tỷ đồng phân bổ cho các huyện, thành phố để sửa chữa cơ sở vật chất giáo dục và y tế)

                  + Chi khoa học công nghệ                    :         91,980 tỷ đồng.

- Chi thường xuyên                                                 :     6.618,074 tỷ đồng.

Trong đó:  + Chi giáo dục và đào tạo                      :     1.927,831 tỷ đồng

                  + Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ         :          75,034 tỷ đồng.

                  + Chi sự nghiệp môi trường                  :        486,004 tỷ đồng

- Chi dự phòng tài chính                                         :        315,760 tỷ đồng.

- Chi từ các khoản chi để lại quản lý qua NS            :          45,221 tỷ đồng.

4. Dự toán thu, chi ngân sách cấp tỉnh năm 2015:

a) Dự toán thu Ngân sách nhà nước trên địa bàn               :  114.417,108 tỷ đồng.

Gồm:

- Thu nội địa                                                          :   36.295,379 tỷ đồng.

- Thu từ dầu thô                                                     :   53.200,000 tỷ đồng. 

- Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu                          :   24.900,000 tỷ đồng.

- Các khoản thu để lại quản lý qua ngân sách           :          21,729 tỷ đồng.

b) Dự toán thu ngân sách cấp tỉnh được hưởng       :   11.615,399 tỷ đồng.

c) Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh                           :   11.615,399 tỷ đồng.

Gồm:                                                                    

- Chi đầu tư phát triển                                             :    4.784,500 tỷ đồng.

- Chi thường xuyên                                                 :    3.296,288 tỷ đồng.

- Chi dự phòng tài chính                                         :       241,839 tỷ đồng.

- Chi từ nguồn thu để lại quản lý qua ngân sách       :         21,729 tỷ đồng.

- Chi bổ sung ngân sách huyện, thành Phố              :    3.271,043 tỷ đồng.

d) Dự toán chi thường xuyên cấp Tỉnh theo ngành, lĩnh vực năm 2015 là: 4.152,099 tỷ đồng (chi tiết kèm theo biểu số 01/NQ kèm theo). Bao gồm:

- Chi từ ngân sách                                                  :     3.170,845 tỷ đồng.

- Chi từ nguồn thu                                                  :        981,254 tỷ đồng.

e) Dự toán chi thường xuyên cấp tỉnh theo đơn vị năm 2014 là: 4.152,099 tỷ đồng (chi tiết kèm theo biểu số 02/NQ kèm theo). Bao gồm:

- Chi từ ngân sách                                                  :   3.170,845 tỷ đồng.

- Chi từ nguồn thu                                                  :      981,254 tỷ đồng.

5. Dự toán thu, chi ngân sách các huyện, thành phố năm 2015:

a) Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện :   5.197,919 tỷ đồng .

b) Dự toán thu ngân sách huyện được hưởng           :   1.737,113 tỷ đồng.

c) Số bổ sung ngân sách huyện                               :   3.271,043 tỷ đồng.

(chi tiết kèm theo biểu số 03/NQ kèm theo).

Bao gồm:

- Bổ sung cân đối ngân sách                                   :   1.382,636 tỷ đồng.

- Bổ sung có mục tiêu                                            :   1.888,407 tỷ đồng.

d) Dự toán chi ngân sách huyện                              :   5.008,156 tỷ đồng.

- Chi từ ngân sách                                                  :   4.984,664 tỷ đồng.

- Chi từ nguồn thu để lại quản lý qua ngân sách       :        23,492 tỷ đồng.

Điều 2. Về việc xử lý số giảm thu ngân sách cấp huyện năm 2014:

Cho phép Ủy ban nhân dân tỉnh, sau khi khóa sổ ngân sách năm 2014 xác định số thực giảm thu (không kể tiền sử dụng đất) của từng huyện, thành phố so với dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao, xem xét được cấp bù từ nguồn dự phòng ngân sách tỉnh năm 2015.

Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu Khóa V, Kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 18 tháng 12 năm 2014 và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Hồng Lĩnh

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.