• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 24/07/2014
UBND TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Số: 13/2014/CT-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bà Rịa, ngày 14 tháng 7 năm 2014

CHỈ THỊ

Về việc tăng cường biện pháp bảo vệ và xử lý vi phạm hành lang an toàn

công trình lưới điện cao áp

_______________

 

Lưới điện cao áp là công trình năng lượng thuộc hệ thống lưới điện truyền tải quốc gia có vai trò quan trọng đảm bảo nguồn cung ứng điện cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng cho cả nước nói chung và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nói riêng. Trong thời gian qua, chính quyền địa phương các cấp, các cơ quan chức năng, các đơn vị quản lý vận hành lưới điện cao áp (Truyền tải điện Miền Đông 1, Chi nhánh điện Cao thế Bà Rịa - Vũng Tàu, Công ty Điện lực Bà Rịa - Vũng Tàu) và nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh đã có nhiều cố gắng trong việc bảo vệ, xử lý các hộ vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp theo đúng quy định pháp luật. Tuy nhiên, vẫn còn một số ít người dân, đơn vị chưa có ý thức cao trong công tác bảo vệ công trình lưới cao áp; sự phối hợp kiểm tra, xử lý của chính quyền địa phương, các ngành chức năng và các đơn vị quản lý vận hành lưới điện cao áp chưa đồng bộ, kịp thời và thiếu kiên quyết nên vẫn còn một số công trình, nhà ở vi phạm hành lang bảo vệ công trình điện cao áp như: cây cối, cột ăng ten, lều, quán tạm, tình trạng trẻ em thả diều ở khu vực có đường dây cao áp, gây sự cố và mất an toàn đối với tính mạng và tài sản của nhân dân, đe dọa sự vận hành ổn định hệ thống lưới điện quốc gia. Bên cạnh đó là tình trạng các nhà thầu xây dựng trong và ngoài khu công nghiệp lấn chiếm, vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp; người dân xây dựng, cơi nới nhà cửa bên dưới hành lang an toàn lưới điện cao áp không có thỏa thuận với đơn vị quản lý vận hành lưới điện cao áp, không đăng ký lịch cắt điện để được hướng dẫn, giám sát thực hiện các biện pháp an toàn điện.

Để thực hiện tốt quy định của pháp luật về bảo vệ an toàn công trình lưới điện, đồng thời tăng cường công tác quản lý nhà nước về bảo vệ, xử lý vi phạm hành lang an toàn công trình lưới điện cao áp theo quy định tại Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 2 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực về an toàn điện (sau đây gọi tắt là Nghị định 14/2014/NĐ-CP); Nghị định số 134/2013/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả (sau đây gọi tắt là Nghị định 134/2013/NĐ-CP); Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị quản lý vận hành lưới điện cao áp như sau:

1. Các đơn vị quản lý vận hành lưới điện cao áp:

a) Tăng cường công tác kiểm tra hành lang bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp trong phạm vi quản lý để phát hiện kịp thời các vi phạm. Khi phát hiện, phải yêu cầu đối tượng dừng ngay các hành vi vi phạm, lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực và chuyển hồ sơ vi phạm đến cấp có thẩm quyền xử phạt theo quy định Nghị định 134/2013/NĐ-CP.

b) Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị xây dựng mới hoặc cải tạo công trình của chủ đầu tư hoặc chủ sở hữu hoặc người sử dụng hợp pháp công trình (sau đây gọi tắt là chủ công trình) thì đơn vị quản lý lưới điện cao áp có trách nhiệm khảo sát hiện trường nơi dự kiến xây dựng, cải tạo công trình và lập văn bản thoả thuận với chủ công trình. Trường hợp không đủ điều kiện để lập văn bản thoả thuận, đơn vị quản lý lưới điện cao áp phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do không thoả thuận cho chủ công trình.

c) Kiểm tra kỹ tình hình thực tế trước khi cấp điện, thỏa thuận thiết kế. Kiên quyết xử lý triệt để các tồn tại trong hành lang an toàn lưới điện cao áp trước khi đóng điện đối với công trình xây dựng mới hoặc cải tạo.

d) Phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện các biện pháp kỹ thuật an toàn đối với các công trình nhà ở đủ điều kiện tồn tại trong hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp.

đ) Kiểm tra, duy tu, bảo dưỡng lưới điện cao áp đúng thời hạn quy định; không vận hành quá tải, mất an toàn đối với lưới điện cao áp vượt qua nhà ở, công trình.

e) Thống kê, theo dõi các vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp trong phạm vi quản lý và báo cáo cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động điện lực và sử dụng điện tại địa phương, cơ quan cấp trên theo quy định.

g) Củng cố, hoàn chỉnh hồ sơ hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp thuộc trách nhiệm quản lý vận hành của đơn vị, làm căn cứ xử lý vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp.

h) Khi đầu tư mới hoặc nâng cấp, cải tạo lưới điện cao áp, ngành điện (hoặc chủ đầu tư) phải có văn bản thỏa thuận hướng tuyến, địa điểm xây dựng với cơ quan quản lý có thẩm quyền.

i) Hướng dẫn các đơn vị viễn thông, truyền hình cáp thực hiện biện pháp an toàn dưới hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp khi các đơn vị này liên hệ đăng ký làm việc với điện lực địa phương.

k) Khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc khi phát hiện, lập biên bản xử lý đối với tổ chức, cá nhân vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp thì được phép ngừng cung cấp điện theo quy định tại Điều 10 Thông tư số 30/2013/TT-BCT ngày 14 tháng 11 năm 2013 Bộ Công thương về trình tự và thủ tục ngừng giảm mức cung cấp điện.

l) Phối hợp với chính quyền địa phương, các cơ quan truyền thông để tuyên truyền các quy định pháp luật về bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp.

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

a) Phối hợp với các ngành có liên quan kiểm tra, lập biên bản vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp trên địa bàn. Ban hành quyết định xử lý vi phạm hành chính theo thẩm quyền quy định tại Nghị định số 134/2013/NĐ-CP và tổ chức cưỡng chế theo trình tự thủ tục quy định đối với các trường hợp cố tình vi phạm.

b) Chịu trách nhiệm trong việc cấp phép xây dựng cho các tổ chức, cá nhân xây dựng mới hoặc cải tạo công trình làm vi phạm đến hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp.

c) Có trách nhiệm phối hợp với đơn vị quản lý vận hành lưới điện cao áp quản lý tốt hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp tại địa phương.

d) Quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn, ngăn chặn xử lý kịp thời các trường hợp xây dựng vi phạm hành lang bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp.

đ) Thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng xây dựng công trình lưới điện cao áp theo quy định của pháp luật hiện hành. Kiên quyết xử lý tháo dỡ, di dời các công trình, nhà ở xây dựng trái phép, không đảm bảo điều kiện tồn tại trong hành lang an toàn lưới điện cao áp.

e) Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền, phòng chống cháy nổ, ngăn chặn kịp thời hành vi vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp.

g) Trước khi cấp phép cho tổ chức, cá nhân xây dựng mới hoặc cơi nới, cải tạo nhà ở, công trình nằm trong hành lang lưới điện cao áp phải yêu cầu chủ đầu tư xây dựng nhà ở, công trình thỏa thuận bằng văn bản với các đơn vị quản lý lưới điện cao áp về các biện pháp an toàn đường dây dẫn điện cao áp và an toàn trong quá trình xây dựng, cơi nới, cải tạo, sử dụng nhà ở công trình này theo khoản 2, Điều 51 Luật Điện lực.

h) Chỉ đạo các đơn vị quản lý cây xanh không trồng cây phát triển cao dưới hành lang an toàn lưới điện cao áp, thường xuyên kiểm tra và phối hợp với điện lực địa phương chặt tỉa cây xanh có khả năng ngã đổ vào lưới điện cao áp; Tuyên truyền, vận động nhân dân không được trồng cây phát triển nhanh có khả năng vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp.

i) Quán triệt Luật Điện lực, Luật Điện lực sửa đổi bổ sung, Nghị định 134/2013/NĐ-CP, Nghị định 14/2014/NĐ-CP đến các cấp chính quyền cơ sở; các bộ phận, đơn vị chức năng liên quan tại địa phương; phổ biến tuyên truyền đến nhân dân; nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về an toàn hành lang lưới điện cao áp.

3. Sở Thông tin và Truyền thông:

a) Chỉ đạo các đơn vị viễn thông, truyền hình cáp khi thi công kéo dây thông tin cáp đồng, cáp quang và cáp thuê bao trên trụ điện lực, nằm dưới hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp phải có thỏa thuận với đơn vị quản lý vận hành lưới điện cao áp trước khi thi công công trình để được hướng dẫn, giám sát thực hiện các biện pháp an toàn điện khi làm việc.

b) Phối hợp với các đơn vị có liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với các doanh nghiệp viễn thông, truyền hình cáp không tuân thủ các quy định về an toàn điện trong quá trình thi công.

4. Sở Xây dựng:

a) Kiểm tra, lập biên bản và xử phạt vi phạm hành chính các trường hợp vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp theo thẩm quyền quy định tại Nghị định số 134/2010/NĐ-CP.

b) Phối hợp các cơ quan, ban, ngành có liên quan kiểm tra lập biên bản xử lý các trường hợp xây dựng công trình vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp.

c) Hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan có thẩm quyền cấp phép xây dựng đảm bảo hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp.

d) Chịu trách nhiệm trong việc cấp phép xây dựng cho các tổ chức, cá nhân xây dựng mới hoặc cải tạo công trình làm vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp.

đ) Phối hợp với các đơn vị quản lý vận hành lưới điện cao áp khảo sát địa điểm, lấy ý kiến thỏa thuận trước khi cấp phép cho các tổ chức, cá nhân lắp đặt hoặc treo bảng quảng cáo gần đường dây dẫn điện cao áp.

5. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn:

Phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị quản lý vận hành lưới điện cao áp giải quyết các trường hợp vi phạm đến hành lang an toàn lưới điện cao áp, các vấn đề có liên quan đến các dự án, công trình điện khi thi công qua các vị trí có ảnh hưởng đến rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, cũng như công tác phòng chống cháy rừng gần hành lang an toàn lưới điện trên địa bàn tỉnh.

6. Sở Công thương:

a) Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các ngành liên quan thực hiện công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra, xử lý các vi phạm theo thẩm quyền và tham mưu kịp thời cho Ủy ban nhân dân tỉnh nhằm thực hiện tốt việc quản lý, bảo vệ hành lang bảo vệ lưới điện cao áp.

b) Kiểm tra, đôn đốc, theo dõi tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị này đối với các cấp chính quyền địa phương, các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan và định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh để xem xét, chỉ đạo.

c) Lập kế hoạch tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức an toàn điện thông qua Hội nghị tuyên truyền an toàn điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tại địa phương.

d) Tổng hợp tình hình vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp, đề xuất các biện pháp khắc phục, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản về bảo vệ an toàn các công trình lưới điện cao áp.

đ) Tổ chức tập huấn nghiệp vụ, kiểm tra, xử lý các vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp theo quy định pháp luật.

e) Kiểm tra việc lập biên bản, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm công trình lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh.

7. Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu:

a) Chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và công an các huyện, thành phố thuộc công an tỉnh phối hợp với đơn vị quản lý vận hành lưới điện cao áp tăng cường kiểm tra các công trình lưới điện cao áp nhằm phát hiện, ngăn chặn kịp thời và xử lý theo pháp luật các hành vi vi phạm công trình lưới điện cao áp;

Phối hợp với các cơ quan báo, đài, các cơ quan quản lý chuyên ngành và đơn vị quản lý vận hành lưới điện cao áp tuyên truyền tầm quan trọng của lưới điện cao áp và các tác hại của hành vi vi phạm lưới điện để người dân hiểu biết và chấp hành nghiêm túc, tham gia tích cực vào công tác bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp.

b) Chỉ đạo Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy trong việc cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện phòng cháy chữa cháy đối với các đơn vị cơ sở hoạt động kinh doanh trong hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp (đặc biệt là các cơ sở kinh doanh xăng dầu) phải tuân thủ chặt chẽ các qui định hiện hành về khoảng cách an toàn của các công trình xây dựng phục vụ sản xuất kinh doanh của đơn vị, cơ sở đến các công trình lưới điện cao áp theo Nghị định số 14/2014/NĐ-CP.

c) Phối hợp với các ngành, các cấp kiểm tra, xử lý hành chính các trường hợp vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp theo thẩm quyền quy định tại Nghị định số 134/2013/NĐ-CP.

8. Ban Quản lý các khu công nghiệp:

a) Chỉ đạo chủ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp không trồng cây xanh có chiều cao, cây phát triển nhanh ở dưới hành lang an toàn lưới điện cao áp. Thường xuyên tạo điều kiện, hỗ trợ Điện lực thực hiện phát quang hành lang tuyến điện cao áp, chặt tỉa những cây xanh có nguy cơ gây sự cố lưới điện, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp.

b) Khi thẩm định, cấp phép xây dựng công trình trong khu công nghiệp phải đảm bảo hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp theo quy định. Giám sát, kiểm tra, xử lý các nhà thầu xây dựng thi công vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp.

9. Báo Bà Rịa - Vũng Tàu, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh:

a) Phối hợp với Sở Công thương, ngành điện thực hiện tốt việc tuyên truyền, phổ biến các quy định của Nhà nước về công tác bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp; tuyên truyền việc bảo vệ hành lang an toàn cao áp thông qua các buổi phát sóng của chương trình truyền hình.

b) Kịp thời thông tin các điển hình thực hiện tốt cũng như các vụ viêc vi phạm đê nâng cao trách nhiệm bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp.

10. Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm triển khai, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này.

11. Chỉ thị này có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày kể từ ngày ký và thay thế Chỉ thị 14/2012/CT-UBND ngày 17 tháng 7 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp./.

                                                                   

TM. Ủy ban nhân dân

KT. CHỦ TỊCH
Phó Chủ tịch

(Đã ký)

 

Trần Ngọc Thới

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.