• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 18/10/2014
  • Ngày hết hiệu lực: 31/12/2015
UBND TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Số: 21/2014/CT-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bà Rịa, ngày 8 tháng 10 năm 2014

CHỈ THỊ

Về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2015

___________________

 

Năm 2014 chỉ tiêu tuyển quân Chính phủ giao cho tỉnh là 1.600. Đảng bộ, chính quyền, Hội đồng nghĩa vụ quân sự, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các ban, ngành, đoàn thể từ tỉnh, huyện đến cơ sở xã, phường, thị trấn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện tốt công tác tuyển quân. Kết quả giao quân 1.600 đạt 100% chỉ tiêu cả về số lượng, chất lượng, trong đó: Đảng viên đạt 2,75%, cao hơn năm 2013 là 0,03%, trình độ cao đẳng, đại học đạt 13,7%, cao hơn năm 2013 là 4,1%, sức khỏe loại 1,2 tăng 1,1% so với năm 2013. Các địa phương tổ chức lễ giao quân đúng hướng dẫn của Bộ Quốc phòng và Quân khu 7, trang trọng, tình nghĩa và thực hành giao quân nhanh gọn, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện qui trình công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ vẫn còn một số điểm hạn chế, thiếu sót, tồn tại đó là: công tác nắm và quản lý nguồn công dân sẵn sàng nhập ngũ chưa đầy đủ, chính xác; công tác phối kết hợp giữa các cấp, các ngành có lúc chưa chặt chẽ; sự kiểm tra, giám sát chưa được thường xuyên; trách nhiệm chuyên môn của một số cán bộ phường, xã trong công tác tuyển quân chưa được thực sự phát huy. Khi tuyển chọn còn có trường hợp hoàn cảnh gia đình thực sự rất khó khăn. Tổ chức phát lệnh gọi nhập ngũ còn có trường hợp không nhận lệnh gọi. Kết quả giao quân vẫn có trường hợp phải loại trả, phải tiến hành bù đổi do không bảo đảm sức khỏe.

Năm 2015 theo dự báo của Quân khu, chỉ tiêu giao quân của tỉnh sẽ cao hơn năm 2014. Phát huy những thành tích đã đạt được, khắc phục những hạn chế, thiếu sót, tồn tại trong quá trình thực hiện qui trình công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2014. Để thực hiện thắng lợi hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2015 của Chính phủ giao, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu chỉ thị:

1. Giám đốc các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, huyện, thành phố chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2015 đúng Luật Nghĩa vụ quân sự, nghị định, thông tư, hướng dẫn về tuyển quân chặt chẽ, bảo đảm công khai, dân chủ, công bằng. Giao quân đủ chỉ tiêu về số lượng, đảm bảo chất lượng, đúng thời gian, an toàn tuyệt đối. Mỗi huyện, thành phố phải tuyển chọn được từ 2% trở lên là đảng viên trong tổng số thanh niên nhập ngũ so với chỉ tiêu giao quân, phải được kết nạp trước 06 tháng (tính đến ngày giao quân), phấn đấu các huyện, thành phố đều có đảng viên chính thức nhập ngũ.

2. Theo nhiệm vụ được phân công từng thành viên của Hội đồng nghĩa vụ quân sự chịu trách nhiệm trước Hội đồng nghĩa vụ quân sự và Ủy ban nhân dân cùng cấp về công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2015 theo địa bàn phụ trách. Có kế hoạch theo dõi, văn bản chỉ đạo cùng ngành cấp dưới và bám sát cơ sở ngay từ đầu để giúp đỡ trong các bước tổ chức thực hiện việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Chỉ đạo các ngành trực thuộc phối hợp chặt chẽ với Hội đồng nghĩa vụ quân sự cùng cấp thực hiện tốt việc nắm nguồn trong khâu xét duyệt, khám tuyển, thực hiện bình cử, thâm nhập, bảo đảm chất lượng tuyển quân với phương châm “giao người nào, chắc người đó, không có bù đổi”. Tuyển chọn gọi nhập ngũ trước hết phải ưu tiên về chất lượng, quản lý chắc và gọi đủ số đã tốt nghiệp hoặc hết thời gian khóa học tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp theo quy định tại Thông tư hợp nhất số 02/TTLTHN-BQP ngày 20 tháng 5 năm 2013 của Bộ Quốc phòng về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 38/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ về việc tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ thời bình đối với công dân nam trong độ tuổi gọi nhập ngũ thứ tự chọn từ cao đến thấp, tuyển hết đại học, cao đẳng đến trung cấp, tốt nghiệp trung học phổ thông, nếu thiếu thì chọn đến lớp 8/12 đối với địa phương khó khăn về chỉ tiêu.

3. Cơ quan quân sự các cấp thực hiện tốt vai trò tham mưu cho Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự, giúp Ủy ban nhân dân cùng cấp trong công tác triển khai, điều hành, phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các ban, ngành, đoàn thể cùng cấp để tổ chức thực hiện công tác tuyển quân đạt 100% chỉ tiêu giao quân, chất lượng cao hơn năm 2014. Chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện của cấp mình, hướng dẫn cơ sở thực hiện đúng các bước, đúng quy trình tuyển chọn thanh niên nhập ngũ, đặc biệt thực hiện nghiêm túc chủ trương “3 bình cử, 4 công khai”, cấp xã, phường phải xác minh làm rõ số thanh niên có trình độ học vấn thấp, không để thanh niên lợi dụng quy định này để trốn, tránh nghĩa vụ quân sự. Công tác tuyển chọn phải kết hợp với việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, thường xuyên kiểm tra, giám sát thực hiện công bằng xã hội. Kịp thời tổng hợp kết quả báo cáo Hội đồng Nghĩa vụ quân sự, đề xuất với Ủy ban nhân dân cùng cấp giải quyết các vấn đề có liên quan đến công tác tuyển quân.

4. Công an tỉnh có văn bản chỉ đạo công an các cấp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, chịu trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan, nhất là cơ quan quân sự để tham mưu cho Hội đồng nghĩa vụ quân sự cùng cấp, xét tuyển gọi thanh niên nhập ngũ bảo đảm các tiêu chuẩn chính trị, đạo đức đúng theo quy định tại Thông tư liên tịch số 76/2006/TTLT-BQP-BCA ngày 03 tháng 5 năm 2006 của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an hướng dẫn tiêu chuẩn chính trị, nguyên tắc, thủ tục tuyển chọn công dân nhập ngũ vào phục vụ trong quân đội. Đồng thời theo dõi và thống nhất quy định về công tác quản lý nguồn thanh niên sẵn sàng nhập ngũ, quản lý chặt thanh niên trong thời gian tổ chức khám sức khoẻ và khi phát lệnh gọi thanh niên nhập ngũ cho đến ngày giao quân, cùng cơ quan quân sự làm tham mưu cho Ủy ban nhân dân từng cấp xử lý nghiêm những công dân vi phạm các quy định về công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự, chấp hành lệnh gọi khám sức khoẻ, gọi nhập ngũ, đúng các quy định của pháp luật hiện hành. Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh (nếu để lọt người không đủ phẩm chất chính trị, đạo đức, tiền án, tiền sự... vào quân đội).

5. Sở Y tế tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn Phòng y tế, Trung tâm y tế các huyện, thành phố thành lập Hội đồng khám sức khoẻ nghĩa vụ quân sự, có đủ phương tiện khám sức khỏe để phát hiện bệnh theo Thông tư liên tịch số 36/2011/TTLT-BYT-BQP ngày 17 tháng 10 năm 2011 của liên Bộ Y tế - Quốc phòng, Thông tư 167/2010/TT-BQP ngày 19 tháng 11 năm 2010 của Bộ Quốc phòng về hướng dẫn việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự, tổ chức xét nghiệm ma tuý, HIV theo đúng theo thông tư, hướng dẫn. Sức khỏe chọn hết số thanh niên có sức khỏe loại 1, 2 đến loại 3 nhưng chú ý chọn những người có sức khỏe tốt. Đồng thời chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh (nếu thanh niên nhập ngũ bị trả về vì lý do không đủ sức khoẻ).

6. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Bà Rịa - Vũng Tàu tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Nghĩa vụ quân sự, các văn bản liên quan đến công tác tuyển quân năm 2015 bằng nhiều hình thức phong phú, gắn với tuyên truyền pháp luật, phù hợp từng địa bàn dân cư, để nhân dân và thanh niên trong độ tuổi thi hành nghĩa vụ quân sự biết, tự giác thực hiện nghĩa vụ công dân trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

7. Giao cho Tỉnh đoàn chỉ đạo Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh các địa phương phối hợp với cơ quan quân sự các cấp làm tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, Hội đồng nghĩa vụ quân sự cấp mình tổ chức “Hội trại tòng quân” nhằm giáo dục truyền thống quê hương đất nước, truyền thống địa phương, nêu cao ý thức trách nhiệm và nghĩa vụ của thanh niên đối với Tổ quốc, đồng thời tạo khí thế vui tươi, phấn khởi động viên thanh niên lên đường nhập ngũ; bằng hình thức, nội dung thích hợp, thiết thực, có ý nghĩa giáo dục cao.

Yêu cầu các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, căn cứ vào nội dung Chỉ thị này và tình hình cụ thể của từng cơ quan, đơn vị, địa phương mình để có kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh - cơ quan Thường trực Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh) để kịp thời xem xét, hướng dẫn xử lý và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

Giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh - Thường trực Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, chấn chỉnh kịp thời các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tốt nội dung Chỉ thị này, báo cáo kịp thời về Ủy ban nhân dân tỉnh để theo dõi, chỉ đạo./.

TM. Ủy ban nhân dân

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Văn Trình

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.