• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 21/12/2014
UBND TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Số: 25/2014/CT-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bà Rịa, ngày 11 tháng 12 năm 2014

CHỈ THỊ

Về việc đẩy mạnh công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

_______________________

 

Trong những năm qua, công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động được sự quan tâm của các cấp, các ngành và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Hoạt động ATLĐ (an toàn lao động), vệ sinh lao động (VSLĐ) có nhiều chuyển biến tích cực, nhận thức về ATLĐ, VSLĐ của người sử dụng lao động và người lao động được nâng lên, điều kiện làm việc của người lao động được cải thiện, tình hình tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp ở một số doanh nghiệp đã giảm.

Tuy nhiên, trước sự phát triển mạnh của quá trình sản xuất kinh doanh, sự tác động tiêu cực của mặt trái nền kinh tế thị trường; nhận thức về ATLĐ, VSLĐ của một bộ phận người lao động và người sử dụng lao động còn hạn chế; việc chấp hành quy định pháp luật về ATLĐ, VSLĐ của cả người sử dụng lao động và người lao động tại không ít doanh nghiệp chưa nghiêm, còn mang tính chất đối phó, hình thức..., ảnh hưởng đến công tác ATLĐ, VSLĐ trên địa bàn tỉnh, tình hình tai nạn lao động nghiêm trọng chết người vẫn diễn biến phức tạp và có chiều hướng gia tăng.

Nhằm hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, sự cố cháy nổ, tăng cường công tác ATLĐ, VSLĐ, bảo đảm cho sản xuất kinh doanh phát triển; đồng thời tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 87-KH/TU ngày 14 tháng 02 năm 2014 của Tỉnh ủy và Kế hoạch số 18/KH-UBND ngày 25 tháng 4 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TW ngày 18 tháng 9 năm 2013 của Ban Bí thư về đẩy mạnh công tác ATLĐ, VSLĐ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị như sau:

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện các nội dung sau:

a) Tổ chức, quản lý các hoạt động huấn luyện về ATLĐ, VSLĐ; triển khai có hiệu quả các hoạt động của Chương trình quốc gia về ATLĐ, VSLĐ của tỉnh hàng năm; tham mưu, giúp Ban Chỉ đạo Tuần lễ Quốc gia An toàn vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ tỉnh trong việc tổ chức Tuần lễ quốc gia An toàn vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ lần thứ 17 năm 2015 tổ chức cấp Quốc gia tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

b) Tăng cường công tác quản lý nhà nước về an toàn lao động, vệ sinh lao động; công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về ATLĐ, VSLĐ tại doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh; đặc biệt tăng cường quản lý về an toàn lao động, vệ sinh lao động cho người lao động, bệnh nghề nghiệp, cháy nổ; xử lý nghiêm các hành vi phạm pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn, giáo dục về pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động cho người lao động, người sử dụng lao động, nông dân, ngư dân. Đổi mới hình thức, nội dung tuyên truyền thiết thực, hiệu quả và phù hợp mọi đối tượng. Phối hợp các cơ quan báo chí tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về chính sách, pháp luật, quy trình an toàn lao động, vệ sinh lao động cho người lao động và nhân dân.

2. Sở Y tế có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường công tác quản lý, chăm sóc sức khỏe người lao động, phòng ngừa bệnh nghề nghiệp; tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám bệnh nghề nghiệp cho người lao động; quản lý hoạt động đo môi trường lao động và kiến nghị, tư vấn các biện pháp, giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, cơ quan, trường học cải thiện điều kiện làm việc, chăm sóc sức khỏe người lao động và nhân dân; hướng dẫn lực lượng sơ, cấp cứu tại doanh nghiệp, trường học, khu dân cư. Tham gia với các ngành trong hoạt động quản lý nhà nước về ATLĐ, VSLĐ; thanh tra, kiểm tra về an toàn lao động, vệ sinh lao động tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh.

3. Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Xây dựng, Sở Giao thông - vận tải, Sở Giáo dục - Đào tạo, Sở Tài nguyên - Môi trường, Ban Quản lý các khu công nghiệp và các sở, ngành liên quan thực hiện nhiệm vụ quản lý về an toàn lao động, vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực mình quản lý của ngành theo quy định pháp luật; chủ động, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội triển khai, tổ chức công tác ATLĐ, VSLĐ tại các cơ quan, doanh nghiệp quản lý. Xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý ATLĐ, VSLĐ chuyên ngành tại địa phương. Tăng cường quản lý, kiểm tra việc chấp hành quy định về ATLĐ, VSLĐ chuyên ngành trên các công trường xây dựng, công trình giao thông, công trình dầu khí, khu công nghiệp, khu dân cư, trường học; các hoạt động trong lĩnh vực khai khoáng, sản xuất điện, hóa chất, gia công kim loại, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, hóa chất trừ sâu, phân bón.

4. Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất tiếp tục thực hiện nghiêm Luật Phòng cháy và chữa cháy và Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy; tổ chức thanh tra, kiểm tra công tác phòng cháy và chữa cháy đối với các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất, khu vực đông dân cư, nơi đông người; kiến quyết xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm những quy định về phòng cháy và chữa cháy.

5. Báo Bà Rịa - Vũng Tàu, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh có trách nhiệm phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan có liên quan tổ chức tuyên truyền, thông tin về an toàn lao động, vệ sinh lao động; kịp thời đăng tải các tin, bài, phóng sự về hoạt động ATLĐ, VSLĐ tại địa phương.

6. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có trách nhiệm chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn và các cơ quan chức năng của địa phương phối hợp với các sở, ngành liên quan tăng cường quản lý nhà nước về an toàn lao động, vệ sinh lao động, công tác kiểm tra việc thực hiện pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động, phòng cháy chữa cháy của các cơ sở sản xuất kinh doanh, các hộ gia đình, nơi đông người trên địa bàn địa phương đặc biệt là trong việc sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, khí hóa lỏng, thiết bị áp lực, thiết bị nâng... trong các cơ sở sản xuất kinh doanh của tư nhân, các doanh nghiệp vừa và nhỏ, làng nghề, chợ, trang trại, mỏ khai thác khoáng sản, công trình xây dựng...; kiên quyết xử phạt những hành vi vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động; kịp thời đình chỉ hoặc kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền đình chỉ tước quyền sử dụng giấy phép hoặc thu hồi chứng chỉ hành nghề của cơ sở vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động có nguy cơ gây tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và an toàn về cháy, nổ...

7. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các quy định pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động, như sau:

a) Tăng cường chế độ tự kiểm tra, rà soát và chấn chỉnh ngay những vi phạm, tồn tại trong việc thực hiện pháp luật về ATLĐ, VSLĐ, phòng chống cháy nổ (PCCN). Bố trí đủ cán bộ làm công tác an toàn lao động tại đơn vị. Tổ chức tốt việc huấn luyện ATLĐ, VSLĐ cho người lao động theo quy định của pháp luật lao động. Tổ chức quản lý và sử dụng đúng các quy định về ATLĐ, VSLĐ trong sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, hóa chất, điện, sử dụng máy, thiết bị có yêu cầu nghiệm ngặt về an toàn lao động. Chú trọng đến việc cải thiệu điều kiện làm việc, việc đầu tư, đổi mới công nghệ, thiết bị hiện đại, an toàn hơn.

b) Đẩy mạnh hoạt động truyên truyền về ATLĐ, VSLĐ cho người lao động, tổ chức tốt các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia An toàn vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ hàng năm, đặc biệt là tham gia hoạt động Tuần lễ quốc gia An toàn vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ lần thứ 17 năm 2015 tổ chức trong phạm vi cả nước tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

c) Phối hợp với Công đoàn cơ sở trong việc thực hiện các chế độ, chính sách, pháp luật về ATLĐ, VSLĐ; tổ chức tự kiểm tra, giám sát an toàn lao động, vệ sinh lao động trong đơn vị mình nói riêng và việc tự kiểm tra thực hiện pháp luật lao động theo Quyết định số 02/2006/QĐ-BLĐTBXH ngày 16 tháng 02 năm 2006 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội.

8. Đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Vũng Tàu chủ động và phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức các hoạt động về an toàn lao động, vệ sinh lao động, như sau:

a) Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục về an toàn lao động, vệ sinh lao động cho thành viên tổ chức mình. Xây dựng ý thức tự giác chấp hành các quy định, quy trình, biện pháp về ATLĐ, VSLĐ của người lao động, thành viên tổ chức mình; từng bước tiến tới xây dựng văn hóa ATLĐ trong thành viên tổ chức mình và trong lực lượng người lao động, quần chúng nhân dân.

b) Tích cực phối hợp, tham gia với các cơ quan quản lý nhà nước trong hoạt động thanh tra, kiểm tra về ATLĐ, VSLĐ. Tăng cường giám sát việc thực hiện các quy định pháp luật về ATLĐ, VSLĐ trong các cơ quan, doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sử dụng lao động.

9. Giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và định kỳ hàng năm báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh tình hình thực hiện Chỉ thị này theo quy định.

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký./.                                                                       

 

 

TM. Ủy ban nhân dân

KT. CHỦ TỊCH
Phó Chủ tịch

(Đã ký)

 

Lê Thanh Dũng

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.