• Chỉ thị 01/2015/CT-UBND

  Về việc triển khai thực hiện Nghị định 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Bình Dương

  05/03/2015

  15/03/2015

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Chỉ thị 06/2014/CT-UBND

  Về việc tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Dương

  03/10/2014

  13/10/2014

 • Chỉ thị 05/2014/CT-UBND

  Về việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng, ban hành, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật, theo dõi thi hành pháp luật và kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Dương

  22/08/2014

  01/09/2014

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Chỉ thị 03/2014/CT-UBND

  Về việc trích nộp kinh phí công đoàn 2%

  28/02/2014

  10/03/2014

 • Chỉ thị 05/2013/CT-UBND

  Về việc tăng cường sử dụng vật liệu xây không nung và hạn chế sản xuất gạch đất sét nung trên địa bàn tỉnh Bình Dương

  29/08/2013

  08/09/2013

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Chỉ thị 03/2013/CT-UBND

  Về việc tăng cường quản lý công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn Tỉnh Bình Dương

  08/07/2013

  18/07/2013

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Chỉ thị 11/CT-UBND

  Về việc chấn chỉnh và tăng cường quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương

  26/06/2013

  26/06/2013

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Chỉ thị 02/2013/CT-UBND

  Về việc phát triển ngành nghề nông thôn tỉnh Bình Dương

  02/04/2013

  12/04/2013

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Chỉ thị 14/2012/CT-UBND

  Tăng cường thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội và Luật Bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Bình Dương

  31/08/2012

  10/09/2012

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Chỉ thị 13/2012/CT-UBND

  Về việc quản lý hoạt động kinh doanh vàng trên địa bàn tỉnh Bình Dương Theo Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 03/4/2012 của Chính phủ

  14/08/2012

  24/08/2012

  Hết hiệu lực toàn bộ

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.