• Thông tư 39/2022/TT-BCT

  Thông tư 39/2022/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 25/2016/TT-BCT ngày 30 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định hệ thống điện truyền tải; Thông tư số 39/2015/TT-BCT ngày 18 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định hệ thống điện phân phối và Thông tư số 30/2019/TT-BCT ngày 18 tháng 11 năm 2019 sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 25/2016/TT-BCT ngày 30 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định hệ thống điện truyền tải và Thông tư số 39/2015/TT-BCT ngày 18 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định hệ thống điện phân phối.

  30/12/2022

  16/02/2023

 • Thông tư 38/2022/TT-BCT

  Thông tư bãi bỏ khoản 1 Điều 2 Thông tư số 19/2014/TT-BCT ngày 18 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành mẫu hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt.

  30/12/2022

  16/02/2023

 • Thông tư 40/2022/TT-BCT

  Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn kho chứa khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) trên bờ

  30/12/2022

  01/07/2023

  Chưa có hiệu lực

 • Thông tư ''42/2022/TT-BCT

  Thông tư số 42/2022/TT-BCT về Kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện.

  30/12/2022

  16/02/2023

 • Thông tư 35/2022/TT-BCT

  Thông tư số 35/2022/TT-BCT bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành.

  21/12/2022

  10/02/2023

 • Nghị định 96/2022/NĐ-CP

  Nghị định 96/2022/NĐ-CP cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương

  29/11/2022

  01/12/2022

 • Thông tư 32/2022/TT-BCT

  Thông tư 32/2022/TT-BCT sửa đổi Thông tư 05/2022/TT-BCT ngày 18/02/2022

  18/11/2022

  01/01/2023

 • Thông tư '31/2022/TT-BCT

  Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 57/2014/TT-BCT ngày 19 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định phương pháp, trình tự xây dựng và ban hành khung giá phát điện và Thông tư số 57/2020/TT-BCT ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định phương pháp xác định giá phát điện, hợp đồng mua bán điện.

  08/11/2022

  28/12/2022

 • Thông tư .31/2022/TT-BCT

  Thông tư 31/2022/TT-BCT sửa đổi Thông tư 57/2014/TT-BCT quy định phương pháp, trình tự xây dựng và ban hành khung giá phát điện và Thông tư 57/2020/TT-BCT quy định phương pháp xác định giá phát điện, hợp đồng mua bán điện do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

  08/11/2022

  28/12/2022

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.