• Quyết định 612/QĐ-BCT

  Quyết định đính chính Thông tư số 04/2022/TT-BCT ngày 28/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về công thương thuộc UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và UBND huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc Trung ương

  04/04/2022

  04/04/2022

 • Quyết định 1575/QĐ-BCT

  Đính chính Thông tư số 05/2020/TT-BCT ngày 16 tháng 3 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 47/2011/TTLT-BCT-BTNMT ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc quản lý nhập khẩu, xuất khẩu và tạm nhập - tái xuất các chất làm suy giảm tầng ô-dôn theo quy định của Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn

  16/06/2020

  ...

 • Quyết định 13/2020/QĐ-TTg

  Về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam

  06/04/2020

  22/05/2020

 • Quyết định 08/2020/QĐ-TTg

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 24/2014/QĐ-TTg ngày 24 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án điện sinh khối tại Việt Nam

  05/03/2020

  25/04/2020

 • Quyết định 04/2020/QĐ-TTg

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế hoạt động ứng phó sự cố hóa chất độc ban hành kèm theo Quyết định số 26/2016/QĐ-TTg ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ

  13/01/2020

  28/02/2020

 • Quyết định 4036 /QĐ-BCT

  Ban hành Biểu giá chi phí tránh được năm 2020

  31/12/2019

  01/01/2020

 • Quyết định 30/2019/QĐ-TTg

  Ban hành Quy chế xây dựng, quản lý, thực hiện Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam

  08/10/2019

  01/12/2019

 • Quyết định 30/2019/QĐ-TTg.

  Quy chế xây dựng, quản lý, thực hiện Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam.

  08/10/2019

  01/12/2019

 • Quyết định 2617/QĐ-BCT

  Quy định về khung giá bán buôn điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho các Tổng công ty Điện lực năm 2019

  22/08/2019

  ...

 • Quyết định 25/2019/QĐ-TTg

  Sửa đổi Quyết định số 35/2015/QĐ-TTg ngày 20 tháng 8 năm 2015 về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 02/2012/QĐ-TTg ngày 13 tháng 01 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung

  13/08/2019

  01/10/2019

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.