• Thông tư .31/2022/TT-BCT

  Thông tư 31/2022/TT-BCT sửa đổi Thông tư 57/2014/TT-BCT quy định phương pháp, trình tự xây dựng và ban hành khung giá phát điện và Thông tư 57/2020/TT-BCT quy định phương pháp xác định giá phát điện, hợp đồng mua bán điện do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

  08/11/2022

  28/12/2022

  Chưa có hiệu lực

 • Thông tư '31/2022/TT-BCT

  Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 57/2014/TT-BCT ngày 19 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định phương pháp, trình tự xây dựng và ban hành khung giá phát điện và Thông tư số 57/2020/TT-BCT ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định phương pháp xác định giá phát điện, hợp đồng mua bán điện.

  08/11/2022

  28/12/2022

  Chưa có hiệu lực

 • Thông tư 21/2022/TT-BCT

  Thông tư Thông tư 21/2022/TT-BCT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kíp khởi nổ phi điện (cuộn dây LIL)

  31/10/2022

  01/07/2022

 • Thông tư 22/2022/TT-BCT

  Thông tư 22/2022/TT-BCT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thuốc nổ ANFO chịu nước

  31/10/2022

  01/07/2023

  Chưa có hiệu lực

 • Thông tư 20/2022/TT-BCT

  Thông tư 20/2022/TT-BCT ban hành Quy chuẩn an toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp - dây nổ thường

  31/10/2022

  01/07/2023

  Chưa có hiệu lực

 • Thông tư 23/2022/TT-BCT

  Thông tư Thông tư 23/2022/TT-BCT ban hành Quy chuẩn về an toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp - thuốc nổ nhũ tương rời

  31/10/2022

  01/07/2022

 • Thông tư 29/2022/TT-BCT

  Thông tư 29/2022/TT-BCT Quy chuẩn về an toàn đối với rơle bảo vệ rò điện điện áp đến 1140V phòng nổ sử dụng trong mỏ hầm lò

  31/10/2022

  01/07/2013

 • Thông tư 24/2022/TT-BCT

  Thông tư 24/2022/TT-BCT quy định Quy chuẩn kỹ thuật về an toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp - mồi nổ tăng cường

  31/10/2022

  01/07/2023

  Chưa có hiệu lực

 • Thông tư 28/2022/TT-BCT

  Thông tư số 28/2022/TT-BCT ngày 31/10/2022 ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia số QCVN 17:2022/BCT về về an toàn đối với tủ phân phối điện áp 6 kV phòng nổ sử dụng trong mỏ hầm lò

  31/10/2022

  01/07/2023

  Chưa có hiệu lực

 • Thông tư 27/2022/TT-BCT

  Thông tư 27/2022/TT-BCT Quy chuẩn về an toàn chai LPG composite

  31/10/2022

  01/07/2023

  Chưa có hiệu lực

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.