• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 15/07/2011
  • Ngày hết hiệu lực: 01/07/2016
Lịch sử hiệu lực: Thông tư 22/2011/TT-BCT
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
31/05/2011 Văn bản được ban hành 22/2011/TT-BCT
15/07/2011 Văn bản có hiệu lực 22/2011/TT-BCT
09/07/2013 Bị bãi bỏ 1 phần 13/2013/TT-BCT Xem tại đây
09/07/2013 Được bổ sung 13/2013/TT-BCT Xem tại đây
01/07/2016 Văn bản hết hiệu lực 22/2011/TT-BCT
01/07/2016 Bị thay thế 08/2016/TT-BCT
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.