• Hiệu lực: Ngưng hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 20/07/1961
BAN CẢI TẠO CÔNG THƯƠNG NGHIỆP TƯ DOANH
Số: 143-BCT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 5 tháng 7 năm 1961

 

THÔNG TƯ

CỦA BAN CẢI TẠO CTN TƯ DOANH SỐ 143/BCT
NGÀY 5 THÁNG 7 NĂM 1961 VỀ VẤN ĐỀ THUẾ THỔ TRẠCH
ĐỐI VỚI PHẦN DIỆN TÍCH ĐỂ LẠI CHO CHỦ NHÀ THUỘC DIỆN

Đối với phần diện tích để lại cho chủ nhà ở sau cải tạo, trong Điều 2 của Thông tư số 110/BCT ngày 26 tháng 5 năm 1961 có nói: "Cần xem đó là số diện tích hoàn toàn thuộc quyền sở hữu và sử dụng của họ không phải trả tiền thuê".

Do đó vấn đề thu thuế thổ trạch trên phần diện tích ấy của họ cũng coi như đối với tư nhân có nhà đất khác. Nếu trong một ngôi nhà sau cải tạo mà đại bộ phận diện tích của nhà đó đều do Nhà nước trực tiếp quản lý và sử dụng, chỉ còn một số buồng để lại cho chủ nhà ở, thì khi tính tiền thuê cần phải lấy tổng số tiền thuê của ngôi nhà đó chia đều cho tổng số diện tích của ngôi nhà phải chịu thuê. Ai sử dụng nhiều thì đóng thuế nhiều, ai sử dụng ít thì đóng thuế ít.

Ví dụ: Ngôi nhà X ở phố Quang Trung có 300m2, tiền thuế thổ trạch là 30 đồng thì lấy 30 đ

 


= 0đ10 một thước vuông

 

300 m2

Phần diện tích chủ nhà ở là 50m2 thì 0đ10 x 50 =5 đồng, phần Nhà nước (cơ quan quản lý nhà, đất ) quản lý sử dụng 250m2 thì 0đ10 x 250 = 25đ00 v.v..

Vậy các cơ quan quản lý nhà, đất địa phương nên bàn với cơ quan thuế vụ địa phương để có kế hoạch tiến hành thống nhất.

Nguyễn Văn Thao

(Đã ký)

Trưởng ban (Ban)

(Đã ký)

 

Nguyễn Văn Thao

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.