• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 23/06/2023
  • Ngày hết hiệu lực: 31/12/2023
BỘ CÔNG THƯƠNG
Số: 11/2023/TT-BCT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 8 tháng 5 năm 2023

BỘ CÔNG THƯƠNG

1/01/clip_image001.gif" width="68" />

     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

1/01/clip_image002.gif" width="229" />

Số: 11/2023/TT-BCT

 

     Hà Nội, ngày 08 tháng 5 năm 2023

 
THÔNG TƯ

Quy định về hạn ngạch thuế quan nhập khẩu

thuốc lá nguyên liệu năm 2023

 

 
  1/01/clip_image003.gif" width="103" />

 

 

 

 

Căn cứ Luật Quản lý ngoại thương năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 96/2022/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương;

          Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu;

Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư quy định về hạn ngạch thuế quan nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu năm 2023.

 

 

Điều 1. Lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu năm 2023

Lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu (mã HS 2401) năm 2023 là 68.414 tấn.

 

          Điều 2. Phương thức điều hành hạn ngạch thuế quan nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu

Hạn ngạch thuế quan nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu được thực hiện theo phương thức phân giao quy định tại Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương và Thông tư số 12/2018/TT-BCT ngày 15 tháng 6 năm 2018 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương và Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương.

          Điều 3. Đối tượng phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu

Hạn ngạch thuế quan nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu được phân giao cho các thương nhân có giấy phép sản xuất thuốc lá điếu do Bộ Công Thương cấp và có nhu cầu sử dụng thuốc lá nguyên liệu nhập khẩu cho sản xuất thuốc lá điếu.

 

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23 tháng 6 năm 2023 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023./.

 

 

Nơi nhận:

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;

- Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội;

- Văn phòng Tổng Bí thư;

- Văn phòng TW và Ban Kinh tế TW;

- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- Kiểm toán Nhà nước;

- Công báo;

- Website: Chính phủ, Bộ Công Thương;

- Các Sở Công Thương;

- Lãnh đạo Bộ Công Thương và các đơn vị trực thuộc;                                         

- Lưu: VT, XNK(5), hangh.

 

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

(đã ký)

 

 

Nguyễn Sinh Nhật Tân

 

 

 

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng

(Đã ký)

 

Nguyễn Sinh Nhật Tân

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.