• Quyết định 15/2023/QĐ-UBND

  Bãi bỏ Quyết định số 07/2012/QĐ-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2012 của UBND thành phố Quy định mức chi đặc thù đảm bảo cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

  30/05/2023

  12/06/2023

  Chưa có hiệu lực

 • Quyết định 14/2023/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng

  29/05/2023

  12/06/2023

  Chưa có hiệu lực

 • Quyết định 13/2023/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Đà Nẵng

  25/05/2023

  07/06/2023

  Chưa có hiệu lực

 • Quyết định 12/2023/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế thành phố Đà Nẵng

  25/05/2023

  07/06/2023

  Chưa có hiệu lực

 • Quyết định 11/2023/QĐ-UBND

  Bãi bỏ Quyết định số 34/2002/QĐ-UB ngày 05 tháng 3 năm 2002 của UBND thành phố Đà Nẵng về thành lập Giải thưởng Văn học – Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng

  22/05/2023

  05/06/2023

  Chưa có hiệu lực

 • Quyết định 10/2023/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định về quy trình xét chọn, hợp đồng trách nhiệm đối với cộng tác viên dân số - y tế - trẻ em trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

  06/04/2023

  21/04/2023

 • Quyết định 09/2023/QĐ-UBND

  Ban hành giá dịch vụ xử lý chất thải rắn (không phải chất thải rắn nguy hại) bằng biện pháp chôn lấp tại dự án Nâng cấp, cải tạo một số hạng mục tại bãi rác Khánh Sơn

  04/04/2023

  18/04/2023

 • Nghị quyết 10/2023/NQ-HĐND

  Bãi bỏ Nghị quyết số 57/2021/NQ-HĐND ngày 17/12/2021 của HĐND thành phố Đà Nẵng quy định mức thu, đối tượng thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

  24/03/2023

  04/04/2023

 • Quyết định 08/2023/QĐ-UBND

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 55/2014/QĐ-UBND quy định về quản lý và sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông trên các tuyến đường thuộc địa bàn thành phố Đà Nẵng và bãi bỏ một phần Quyết định số 24/2019/QĐ-UBND ngày 02 tháng 5 năm 2019 của UBND thành phố Đà Nẵng sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về quản lý và sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông trên các tuyến đường thuộc địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 55/2014/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2014 của UBND thành phố Đà Nẵng

  23/02/2023

  09/03/2023

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.