Danh sách danh mục hệ thống hóa theo quyết định

Quyết định số 1718/QĐ-UBND (Sửa đổi, bổ sung một số danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 931/QĐ-UBND ngày 28/02/2019 của Chủ tịch UBND thành phố về việc công bố kết quả hệ thống hóa VBQPPL do HĐND và UBND thành phố ban hành kỳ 2014-2018)
Quyết định số 931/QĐ-UBND (Về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do HĐND và UBND thành phố ban hành kỳ 2014-2018)
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.