• Quyết định 53/2023/QĐ-UBND

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2021 của UBND thành phố Đà Nẵng

  29/11/2023

  12/12/2023

  Chưa có hiệu lực

 • Quyết định 52/2023/QĐ-UBND

  Ban hành Danh mục tài sản cố định đặc thù; danh mục, thời gian tính hao mòn và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

  25/11/2023

  08/12/2023

  Chưa có hiệu lực

 • Quyết định 51/2023/QĐ-UBND

  Bãi bỏ Quyết định số 39/2020/QĐ-UBND ngày 15 tháng 10 năm 2020 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định định mức xây dựng dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

  24/11/2023

  08/12/2023

  Chưa có hiệu lực

 • Quyết định 50/2023/QĐ-UBND

  Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động xuất bản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

  17/11/2023

  30/11/2023

 • Quyết định 49/2023/QĐ-UBND

  Về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại của thành phố Đà Nẵng

  15/11/2023

  01/01/2024

  Chưa có hiệu lực

 • Quyết định 48/2023/QĐ-UBND

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 15/2018/QĐ-UBND ngày 09 tháng 4 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định về tổ chức, quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Đà Nẵng