• Quyết định 15/2022/QĐ-UBND

  Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định về tiêu chuẩn, chức trách, nhiệm vụ và quản lý, sử dụng người hoạt động không chuyên trách phường, xã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 26/2020/QĐ-UBND ngày 14 tháng 8 năm 2020 và Quy định về quản lý công chức, viên chức làm việc tại Ủy ban nhân dân quận và Ủy ban nhân dân phường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 13/2021/QĐ-UBND ngày 16 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng

  26/07/2022

  08/08/2022

 • Quyết định 14/2022/QĐ-UBND

  Bãi bỏ Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 12/01/2016 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định một số nội dung về đấu thầu cung cấp dịch vụ vận tải công cộng bằng xe buýt trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

  13/07/2022

  26/07/2022

 • Quyết định 12/2022/QĐ-UBND

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định Bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2020-2024 ban hành kèm theo Quyết định số 09/2020/QĐ-UBND ngày 07/4/2020 và Quyết định số 07/2021/QĐ-UBND ngày 27/3/2021 của UBND thành phố Đà Nẵng

  24/06/2022

  08/07/2022

 • Quyết định 11/2022/QĐ-UBND

  Về việc bãi bỏ Quyết định số 03/2020/QĐ-UBND ngày 22/02/2020 của UBND thành phố Đà Nẵng

  17/06/2022

  30/06/2022

 • Quyết định 10/2022/QĐ-UBND

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân công, phân cấp, phối hợp quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 31/2018/QĐ-UBND ngày 28 tháng 9 năm 2018 của UBND thành phố Đà Nẵng

  04/05/2022

  20/05/2022

 • Quyết định 09/2022/QĐ-UBND

  Sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 1 Điều 3 của Quy định xét cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân đến các nền kinh tế thành viên của Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương tại thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 44/2014/QĐ-UBND ngày 08/12/2014 của UBND thành phố Đà Nẵng và bãi bỏ điểm c khoản 1 Điều 3 của khoản 3 Điều 1 Quyết định số 09/2017/QĐ-UBND ngày 23/3/2017 của UBND thành phố về việc sửa đổi, bổ sung một số điều củaQuy định xét cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân đến các nền kinh tế thành viên của Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương tại thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 44/2014/QĐ-UBND ngày 08/12/2014 của UBND thành phố Đà Nẵng

  18/04/2022

  04/05/2022

 • Quyết định 08/2022/QĐ-UBND

  Về việc bãi bỏ Quyết định số 29/2013/QĐ-UBND ngày 09/9/2013 của UBND thành phố về việc ban hành mức chi hỗ trợ công tác tập trung, giải quyết các đối tượng xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và Quyết định số 14/2016/QĐ-UBND ngày 14/5/2016 của UBND thành phố về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 29/2013/QĐ-UBND

  31/03/2022

  12/04/2022

 • Quyết định 07/2022/QĐ-UBND

  Bãi bỏ một phần Quyết định số 36/2018/QĐ-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2018 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy chế quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

  25/03/2022

  07/04/2022

 • Quyết định 05/2022/QĐ-UBND

  Quy định giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước lĩnh vực sản xuất chương trình phát thành trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2022

  24/03/2022

  04/04/2022

 • Quyết định 06/2022/QĐ-UBND

  Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về khuyến nông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

  24/03/2022

  04/04/2022

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.