• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 24/07/2022
HĐND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Số: 30/2022/NQ-HĐND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đà Nẵng, ngày 14 tháng 7 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 341/2020/NQ-HĐND

ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân thành phố

quy định về mức thu, đối tượng và chế độ thu, nộp lệ phí hộ tịch

trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

         _________________________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

KHÓA X, NHIỆM KỲ 2021-2026, KỲ HỌP THỨ 7

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Hộ tịch ngày 20 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật Phí và Lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch;

Căn cứ Thông tư số 106/2021/TT-BTC ngày 26 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 85/2019/TT-BTC;

Xét Tờ trình số 97/TTr-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2022 của Ủy ban nhân dân thành phố về dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 341/2020/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân thành phố quy định về mức thu, đối tượng và chế độ thu, nộp lệ phí hộ tịch trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; Báo cáo thẩm tra số 179/BC-HĐND ngày 09 tháng 7 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân thành phố và ý kiến thảo luận của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 341/2020/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân thành phố quy định về mức thu, đối tượng và chế độ thu, nộp lệ phí hộ tịch trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

1. Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 2 Điều 1 như sau:

“a) Đăng ký hộ tịch cho trẻ em, người thuộc gia đình có công với cách mạng, người thuộc hộ nghèo theo chuẩn thành phố, người khuyết tật, người cao tuổi, đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn”.

2. Sửa đổi, bổ sung khoản 5 Phụ lục I - Biểu mức thu lệ phí đăng ký hộ tịch áp dụng tại Ủy ban nhân dân phường, xã như sau:

05

Thay đổi, cải chính hộ tịch (bao gồm Cải chính nội dung đăng ký khai tử)

Miễn thu

3. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Mục II Phụ lục II - Biểu mức thu lệ phí đăng ký hộ tịch áp dụng tại Ủy ban nhân dân quận, huyện như sau:

01

Đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch

25.000

Điều 2. Bãi bỏ một số nội dung thu lệ phí đăng ký hộ tịch tại Phụ lục I và Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị quyết số 341/2020/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân thành phố quy định về mức thu, đối tượng và chế độ thu, nộp lệ phí hộ tịch trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

1. Bãi bỏ nội dung về mức thu lệ phí đăng ký thay đổi giám hộ tại khoản 9 Phụ lục I - Biểu mức thu lệ phí đăng ký hộ tịch áp dụng tại Ủy ban nhân dân phường, xã.

2. Bãi bỏ nội dung về mức thu lệ phí đăng ký thay đổi giám hộ tại khoản 8, Mục I, Phụ lục II - Biểu mức thu lệ phí đăng ký hộ tịch áp dụng tại Ủy ban nhân dân quận, huyện.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân thành phố biểu quyết thông qua.

Điều 4. Trách nhiệm tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 thông qua tại Kỳ họp thứ 7 ngày 14 tháng 7 năm 2022./.

Nơi nhận:                                       

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

- Chính phủ; Văn phòng Chủ tịch nước;

- Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp;

- Cục KTVBQPPL - Bộ Tư pháp;

- Ban Thường vụ Thành ủy;

- Các cơ quan tham mưu giúp việc Thành ủy;

- Đoàn ĐBQH thành phố; Thường trực HĐND thành phố;

- UBND, UBMTTQ Việt Nam thành phố;

- Các Ban HĐND thành phố; đại biểu HĐND thành phố;             

- VP Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố;

- VP UBND thành phố;

- Các sở, ngành, đoàn thể thành phố;

- Các quận ủy, huyện ủy, HĐND huyện Hòa Vang,  

  UBND, UBMTTQ Việt Nam các quận, huyện,  

  HĐND xã, UBND phường, xã;

- Báo Đà Nẵng, Chuyên đề CA TPĐN, Đài PT-TH ĐN,

  Trung tâm THVN (VTV8), Cổng TTĐT thành phố;

- Lưu: VT, CTHĐ.

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Lương Nguyễn Minh Triết

 

 

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Lương Nguyễn Minh Triết

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.