• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 24/07/2022
HĐND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Số: 43/2022/NQ-HĐND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đà Nẵng, ngày 14 tháng 7 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Quy định chế độ hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đạt danh hiệu/thành tích cao tại các giải thưởng, cuộc thi, liên hoan quốc gia, quốc tế trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật

_____________________________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
 KHOÁ X, KỲ HỌP THỨ 7

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Xét Tờ trình số 100/TTr-UBND ngày 22 tháng 6 năm 2022 của Ủy ban nhân dân thành phố về quy định chế độ hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đạt danh hiệu/thành tích cao tại các giải thưởng, cuộc thi, liên hoan quốc gia, quốc tế trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật; Báo cáo thẩm tra số 79/BC-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2022 của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân thành phố và ý kiến của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định chế độ hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đạt danh hiệu/thành tích cao tại các giải thưởng, cuộc thi, liên hoan quốc gia, quốc tế trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật.

1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị quyết này quy định chính sách hỗ trợ đối với các tập thể, cá nhân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đạt danh hiệu hoặc thành tích cao tại các giải thưởng, cuộc thi, liên hoan quốc gia, quốc tế trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật.

2. Đối tượng áp dụng

Các tập thể, cá nhân đang sống hoặc làm việc tại thành phố Đà Nẵng có tác phẩm, tiết mục trình diễn, vai diễn lĩnh vực văn học, nghệ thuật đạt thành tích cao (giải Nhì/giải Bạc hoặc tương đương trở lên) tại các cuộc thi, liên hoan toàn quốc do các Bộ hoặc tương đương, các Hội chuyên ngành Trung ương tổ chức; các cuộc thi, liên hoan quốc tế do các cơ quan có thẩm quyền cử tham dự. Trong đó:

- Tác phẩm bao gồm: tác phẩm nghệ thuật ngôn từ (bao gồm các sáng tác văn chương và các công trình nghiên cứu/lý luận/phê bình/dịch thuật văn học, nghệ thuật), tác phẩm âm nhạc, tác phẩm mỹ thuật, tác phẩm nhiếp ảnh, tác phẩm điện ảnh, tác phẩm sân khấu và múa.

- Tiết mục trình diễn, vai diễn: các tiết mục trình diễn, vai diễn của ca sĩ, diễn viên, nhạc công, nghệ nhân thuộc các ngành nghệ thuật biểu diễn và điện ảnh.

Lưu ý: Tác phẩm, tiết mục trình diễn, vai diễn đạt giải lần đầu.

3. Mức hỗ trợ

a) Hỗ trợ bằng tiền mặt (một lần) ngang với giá trị của các giải thưởng được nhận từ Ban Tổ chức của cuộc thi, liên hoan nhưng không quá 40.000.000 đồng/giải thưởng.

b) Đối với các giải thưởng quốc tế không có tiền thưởng kèm theo:

- Huy chương Vàng/ tương đương: 15.000.000 đồng/giải thưởng.

- Huy chương Bạc/ tương đương: 10.000.000 đồng/giải thưởng.

Điều 2. Kinh phí thực hiện

Sử dụng từ nguồn kinh phí chi sự nghiệp văn hóa ngân sách thành phố bố trí dự toán hàng năm cho Sở Văn hóa và Thể thao và từ các nguồn thu hợp pháp khác theo quy định (nếu có).

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân thành phố biểu quyết thông qua.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, Kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14 tháng 7 năm 2022./.

Nơi nhận:

- UBTV Quốc hội, Chính phủ;

- VP Chủ tịch nước; VP Chính phủ;

- Cục Kiểm tra văn bản QPPL thuộc Bộ Tư pháp;

- Vụ pháp chế: Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ VHTTDL;

- Ban Thường vụ Thành uỷ;

- Các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy;

- Đoàn ĐBQH, UBND, UBMTTQVN thành phố;

- Đại biểu HĐND thành phố;

- Các sở, ngành, đoàn thể thành phố;

- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố;

- Văn phòng UBND thành phố;

- Quận, huyện uỷ; UBND, UBMTTQVN các quận, huyện; HĐND huyện Hòa Vang;

- Đảng ủy, UBND các phường, xã; HĐND các xã;

- Báo Đà Nẵng, Chuyên đề CA TPĐN, Đài PT-TH ĐN, Trung tâm THVN (VTV8), Cổng TTĐT thành phố;

- Lưu: VT, CTHĐ.

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Lương Nguyễn Minh Triết

 

 

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Lương Nguyễn Minh Triết

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.