• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 24/07/2022
HĐND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Số: 47/2022/NQ-HĐND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đà Nẵng, ngày 14 tháng 7 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Phê duyệt kế hoạch, phương án hỗ trợ, phương án kiểm tra việc hỗ trợ
và sử dụng kinh phí cho các cơ sở giáo dục mầm non độc lập thuộc loại hình
dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp
của thành phố Đà Nẵng

______________________________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
 KHOÁ X, KỲ HỌP THỨ 7

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước 2015.

Căn cứ Luật Trẻ em ngày 05 tháng 4 năm 2016

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non;

Xét Tờ trình số 126/TTr-UBND ngày 08 tháng 7 năm 2022 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt kế hoạch, phương án hỗ trợ, phương án kiểm tra việc hỗ trợ và sử dụng kinh phí cho các cơ sở giáo dục mầm non độc lập thuộc loại hình dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp của thành phố Đà Nẵng; Báo cáo thẩm tra số 79/BC-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2022 của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân thành phố và ý kiến của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch, phương án hỗ trợ, phương án kiểm tra việc hỗ trợ và sử dụng kinh phí cho các cơ sở giáo dục mầm non độc lập thuộc loại hình dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp của thành phố Đà Nẵng như sau:

1. Đối tượng áp dụng

Cơ sở giáo dục mầm non độc lập ở địa bàn có khu công nghiệp thuộc loại hình dân lập, tư thục đã được cấp có thẩm quyền cấp phép thành lập theo đúng quy định có từ 30% trẻ em là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp.

2. Nội dung, mức hỗ trợ và thời gian hỗ trợ

- Nội dung hỗ trợ: Nghị quyết này quy định chính sách hỗ trợ trang bị cơ sở vật chất 01 (một) lần, bao gồm: Trang bị đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học theo danh mục quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo để phục vụ trực tiếp cho việc chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em.

- Mức hỗ trợ: 20 triệu đồng/cơ sở giáo dục mầm non độc lập.

- Thời gian hỗ trợ: Từ năm học 2022-2023.

3. Kế hoạch, phương án hỗ trợ

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, định kỳ hằng năm Ủy ban nhân dân quận, huyện tổ chức rà soát, kiểm tra các cơ sở giáo dục mầm non độc lập trên địa bàn đủ điều kiện nhưng chưa được hưởng chính sách hỗ trợ; lập kế hoạch hỗ trợ, danh mục trang bị cơ sở vật chất đối với cơ sở giáo dục mầm non độc lập thuộc loại hình dân lập, tư thục ở địa bàn quận, huyện có khu công nghiệp (trong đó,
chi tiết danh sách các cơ sở giáo dục đủ điều kiện hưởng chính sách) trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt; đảm bảo hoàn thành chậm nhất trước thời điểm xây dựng dự toán hằng năm.

- Vào thời điểm xây dựng dự toán, Ủy ban nhân dân các quận, huyện lập dự toán kinh phí, gửi Sở Tài chính tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố trình Hội đồng nhân dân thành phố phê duyệt, bố trí dự toán để thực hiện.

- Trên cơ sở quy định của chính sách và dự toán ngân sách bố trí, Ủy ban nhân dân quận, huyện quyết định danh sách các cơ sở giáo dục đủ điều kiện hưởng chính sách, tổ chức mua sắm tập trung trang thiết bị theo đúng quy định hiện hành và phân phối kịp thời đến các cơ sở giáo dục, đảm bảo hoàn thành chậm nhất trước ngày 30 tháng 6 hằng năm.

4. Phương án kiểm tra việc hỗ trợ và sử dụng kinh phí hỗ trợ

- Ủy ban nhân dân quận, huyện có trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra việc sử dụng, bảo quản trang thiết bị tại các cơ sở giáo dục mầm non độc lập đúng quy định; thực hiện thanh quyết toán theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các quy định hiện hành.

- Trường hợp cơ sở giáo dục đã được hưởng chính sách hỗ trợ, khi chuyển đổi chủ cơ sở sẽ không được xem xét hỗ trợ lần hai.

- Các cơ sở giáo dục mầm non độc lập có trách nhiệm đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị, đồ dùng, đồ chơi theo quy định của Điều lệ trường mầm non và các quy định về thiết bị, đồ dùng, đồ chơi do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

- Trên cơ sở báo cáo của các Phòng Giáo dục và Đào tạo về kết quả thực hiện và kiểm tra các cơ sở giáo dục mầm non đủ điều kiện hưởng chính sách, Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố theo quy định.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân thành phố biểu quyết thông qua.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo quy định của pháp luật.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng và các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp tuyên truyền và tham gia giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14 tháng 7 năm 2022./.

Nơi nhận:

- UBTV Quốc hội, Chính phủ;

- VP Chủ tịch nước; VP Chính phủ;

- Vụ Pháp chế - Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Cục Kiểm tra VB QPPL-Bộ Tư pháp;

- Ban Thường vụ Thành uỷ;

- Các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy;

- Đoàn ĐBQH, UBND, UBMTTQVN thành phố;

- Đại biểu HĐND thành phố;

- Các sở, ngành, đoàn thể thành phố;

- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố;

- Văn phòng UBND thành phố;

- Quận, huyện uỷ; UBND, UBMTTQVN các quận, huyện; HĐND huyện Hòa Vang;

- Đảng ủy, UBND các phường, xã; HĐND các xã;

- Báo Đà Nẵng, Chuyên đề CA TPĐN, Đài PT-TH ĐN, Trung tâm THVN (VTV8), Cổng TTĐT thành phố;

- Lưu: VT, CTHĐ.

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Lương Nguyễn Minh Triết

 

 

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Lương Nguyễn Minh Triết

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.