• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 12/09/2022
UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Số: 17/2022/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đà Nẵng, ngày 31 tháng 8 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Sửa đổi, bổ sung Phụ lục giá dịch vụ trông giữ xe tại bãi đỗ xe 255 Phan Châu Trinh, Đà Nẵng kèm theo Quyết định số 50/2019/-UBND ngày 03/12/2019 của UBND thành phố Đà Nẵng

_________________________

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Nghị định 149/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá;

Căn cứ Thông tư số 25/2014/TT-BTC ngày 17 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định phương pháp định giá chung đối với hàng hóa, dịch vụ;

Căn cứ Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định s177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Thông tư số 233/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

Theo đề nghị của Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng tại Tờ trình số 51/TTr-STC ngày 05 tháng 7 năm 2022 và Công văn số 2874/STC-GCS ngày 21 tháng 8 năm 2022 về việc sửa đổi, bổ sung giá dịch vụ trông giữ xe ô tô ≤7 chtại Bãi đxe 255 Phan Châu Trinh đã được quy định tại Quyết định số 50/2019/QĐ-UBND ngày 03/12/2019 của UBND thành phố Đà Nẵng; đề xuất của Sở Công Thương tại Công văn số 1290/SCT-KHTCTH ngày 06/6/2022 và Công văn số 1313/SCT-KHTCTH ngày 07/6/2022; Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng tại Công văn số 1466/SGTVT-TCKT ngày 25/4/2022 và Công văn số 2171/SGTVT-TCKT ngày 10/6/2022; ý kiến tham gia của UBND quận Hải Châu tại Công văn s 1197/UBND-PTCKH ngày 14/6/2022; ý kiến thẩm định dự thảo văn bản của Sở Tư pháp tại Công văn số 2184/STP-XDKTVB ngày 01/7/2022; ý kiến tham gia của các thành viên UBND thành phố Đà Nẵng tại Thông báo s404/TB-VP ngày 17 tháng 8 năm 2022 của Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Phụ lục giá dịch vụ trông giữ xe tại Bãi đỗ xe 255 Phan Châu Trinh, Đà Nẵng kèm theo Quyết định số 50/2019/QĐ-UBND ngày 03/12/2019 của UBND thành phố Đà Nẵng với các nội dung cụ thể sau:

1. Sửa đổi Số thứ tự 1 và 2 Mục II - Gửi xe theo tháng: (i) Từ “6h00 sáng đến 22h00” thành “7h00 sáng đến 22h00”; (ii) “Từ sau 22h00 đến 6h00 hôm sau” thành “Từ sau 22h00 đến 7h00 sáng hôm sau”.

2. Sửa đổi nội dung (3): Thời gian từ sau 22h00 đến 7h00 sáng hôm sau: (i) Trường hợp gửi xe qua đêm: 120.000 đồng/xe/đêm; (ii) Trường không gửi qua đêm: Tính theo lượt.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/9/2022

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng; Giám đốc các Sở: Tài chính, Công Thương, Giao thông vận tải; Cục trưởng Cục Thuế thành phố Đà Nẵng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng; Chủ tịch UBND các quận, huyện và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 Nơi nhận:
- Vụ Pháp chế - Bộ Tài chính (để kiểm tra);
- Tổng Cục Thuế (để báo cáo);
- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- TT HĐND thành phố (để báo cáo);
- CT, Các PCT UBND TPĐN;
- UBMTTQVN TPĐN;
- Các Sở, ban, ngành;
- Cục Thuế TPĐN;
- KBNN Đà Nẵng;
- UBND các quận, huyện, phường, xã;
- Báo ĐN, Đài PTTH ĐN;
- Cổng Thông tin điện tử TPĐN;
- VP UBND TPĐN, các phòng KT, ĐTĐT, NCPC;
- Lưu: VT, STC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
(Đã ký)
Hồ Kỳ Minh

 

 

TM. Ủy ban nhân dân

KT. CHỦ TỊCH
Phó Chủ tịch

(Đã ký)

 

Hồ Kỳ Minh

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.