• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 05/06/2023
UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Số: 11/2023/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đà Nẵng, ngày 22 tháng 5 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Bãi bỏ Quyết định số 34/2002/QĐ-UB ngày 05 tháng 3 năm 2002 của UBND thành phố Đà Nẵng về thành lập giải thưởng Văn học - Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng

________________________

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị quyết số 91/2022/NQ-HĐND ngày 15 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân thành phố Quy định việc chi tiền thưởng đối với các giải thưởng, chuyên đề đặc thù của thành phố Đà Nẵng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tại Tờ trình số 173/TTr-SVHTT ngày 21 tháng 4 năm 2023 về việc bãi bỏ Quyết định số 34/2002/QĐ-UB ngày 05 tháng 3 năm 2002 của UBND thành phố Đà Nẵng về thành lập Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng, ý kiến của các thành viên UBND thành phố.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 34/2002/QĐ-UB ngày 05 tháng 3 năm 2002 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc thành lập Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 05 tháng 6 năm 2023.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng, Giám đốc các Sở: Văn hóa và Thể thao, Tài chính, Nội vụ; Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng; Chủ tịch UBND các quận, huyện và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Thường trực Thành ủy (để b/c);
- UBMTTQVN TP. ĐN;
- Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố;
- HĐND TP. Đà Nẵng;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL, Bộ Tư pháp;
- Vụ Pháp chế, Bộ VHTTDL;
- CT, các Phó CT UBND thành phố;
- Chánh Văn phòng UBND thành phố;
- Giám đốc các Sở: Tư pháp, Văn hóa và Thể thao, Tài chính, Nội vụ;
- Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng;
- Chủ tịch UBND các quận/ huyện;
- Trung tâm Công báo TP. Đà Nẵng;
- Cổng Thông tin điện tử TP;
- Lưu: VT, SVHTT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
(Đã ký)
Lê Trung Chinh

 

 

TM. Ủy ban nhân dân

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Lê Trung Chinh

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.