• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 09/05/1998
  • Ngày hết hiệu lực: 01/01/2003
UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Số: 2560/1998/QĐ-UB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đà Nẵng, ngày 9 tháng 5 năm 1998

QUYẾT ĐỊNH

Về việc sửa đổi, bổ sung điều 7 quy định v/v hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở trên địa bàn Thành Phố Đà Nẵng ban hành kèm theo quyết định số 571/1998/QĐ-UB ngày 23/01/1998 của UBND Thành Phố Đà Nẵng

_______________________________

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

        Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 21/6/1994;
        Căn cứ Quyết định số 118/TTg ngày 27/02/1996 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người có công với Cách mạng cải thiện nhà ở;
        Căn cứ Chỉ thị số 166/TTg ngày 19/3/1996 của Thủ tướng Chính phủ v/v tổ chức thực hiện Quyết định số 118/TTg ngày 27/02/1996 của Thủ tướng Chính phủ;
       Căn cứ Quyết định số 571/QĐ-UB ngày 23/01/1998 của UBND thành phố Đà Nẵng Ban hành Quy định về việc hỗ trợ người có công với Cách mạng cải thiện nhà ở trên địa bàn thành phố Đà Nẵng;
Để triển khai thực hiện Thông báo số 112/TB-UB ngày03/4/1998 của UBND thành phố Đà Nẵng;
Theo đề nghị của Ban chỉ đạo thực hiện Quyết định số 118/TTg thành phố Đà Nẵng;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay sửa đổi và bổ sung khoản 3, điều 7 bản Quy định v/v hỗ trợ người có công với Cách mạng cải thiện nhà ở trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 571/1998/QĐ-UB ngày 23/01/1998 của UBND thành phố Đà Nẵng như sau:

Việc hỗ trợ tiền sử dụng đất đối với người có công với Cách mạng khi mua bán nhà thuộc Sở hữu Nhà nước được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xét bán theo Nghị định 61/CP ngày 5/7/1994 của Chính phủ thì được xét hỗ trợ theo quy định về mức diện tích đất (không quá 70m2/ trường hợp đối với đất tại các phường thuộc quận Hải Châu, Thanh Khê, Sơn Trà, phường Bắc Mỹ An thuộc quận Ngũ Hành Sơn và không quá 100m2/ trường hợp đối với đất tại các phường, xã còn lại trên địa bàn thành phố) và theo nhóm đối tượng được quy định tại khoản 2, điều 7, Quyết định số 571/1998/QĐ-UB ngày 23/01/1998.

Trong trường hợp số tiền mà người có công với Cách mạng còn phải trả về tiền sử dụng đất ở được tính theo quy định trên thấp hơn mức độ hỗ trợ khống chế tối đa thì mức hỗ trợ người có công với Cách mạng được hưởng là số tiền mà người đó còn phải trả về tiền sử dụng đất ở.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực từ ngày 05/02/1998.

Điều 3: Ông Chánh Văn phòng UBND thành phố; Giám đốc các Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Xây dựng, Sở Tài chính - Vật giá, Sở Địa chính - Nhà đất, Sở Kế hoạch và Đầu tư; Thủ trưởng các cơ quan có liên quan; Chủ tịch UBND các quận, huyện chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Bá Thanh

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.