• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 29/09/2000
UBND TỈNH GIA LAI
Số: 12/2000/CT-UB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Gia Lai, ngày 29 tháng 9 năm 2000

CHỈ THỊ

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI

Về việc quy tập mộ liệt sỹ quân nhân tình nguyện Việt Nam ở Campuchia

__________________

Trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế đã có nhiều cán bộ, chiến sỹ và đồng bào ta đã tình nguyện chiến đấu và anh dũng hy sinh ở Campuchia, công lao ấy đã được nhân dân Việt Nam và Campuchia đời đời ghi nhớ.

Thời gian qua, cùng với việc chăm sóc thương binh, gia đình liệt sỹ, công tác tìm kiếm quy tập mộ liệt sỹ, xây dựng nghĩa trang, bia ghi tên liệt sỹ đã được triển khai tích cực và đạt được nhiều kết quả.

Tuy nhiên, do chiến tranh lâu dài, ác liệt trên quy mô lớn, địa bàn trải rộng, nên chúng ta chưa đủ điều kiện thực hiện liên tục việc quy tập hài cốt liệt sỹ, nhất là hài cốt liệt sỹ quân nhân tình nguyện Việt Nam đã hy sinh ở Campuchia.

Phát huy truyền thống "Uống nước nhớ nguồn" "Đền ơn đáp nghĩa" và đáp ứng nguyện vọng bức thiết của nhân dân và thân nhân liệt sỹ; đồng thời thực hiện tốt chỉ đạo của Chính phủ về cơ bản việc tiềm kiếm, cất bốc và di chuyển hài cốt liệt sỹ quân nhân tình nguyện Việt Nam hy sinh ở Campuchia về nước. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Pleiku triển khai những nội dung như sau:

1. Giao  cho Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và xã hội, Ban Tổ chức chính quyền, Công an tỉnh, Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh, Quân đoàn 3, Binh đoàn 15 và Ủy ban nhân dân 03 huyện có đường biên giới với Campuchia xây dựng kế hoạch quy tập mộ liệt sỹ của quân nhân tình nguyện Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ ở Campuchia; đồng thời nghiên cứu, đối chiếu danh sách liệt sỹ của cơ quan, đơn vị và các địa phương đã hy sinh ở chiến trường Campuchia, xác định vị trí, toạ độ, địa danh nơi mai táng liệt sỹ, đối chiếu với số liệt sỹ đã quy tập về nước, trên cơ sở đó lập danh sách cụ thể để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 15-10-2000.

Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, phối hợp với Ban Tổ chức chính quyền tỉnh tham mưu đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập "Ban công tác đặc biệt" để chỉ đạo việc tìm kiếm, cất bốc, hồi hương hài cốt liệt sỹ quân nhân tình nguyện Việt Nam ở Campuchia về nước. Thành phần Ban công tác đặc biệt do một đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban, Chủ tịch UBND huyện Chư Prông, Đức Cơ, Ia Grai, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ chỉ huy Biên phòng, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính Vật giá, Văn phòng UBND tỉnh và một số thành viên khác có liên quan. Ban công tác đặc biệt của tỉnh thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo tổ chức thực hiện và thường xuyên báo cáo tình hình với Chủ tịch  Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác quy tập mộ liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh ở Campuchia.

2. Sở Lao động Thương binh và Xã hội tham mưu đề xuất UBND tỉnh việc mở rộng nâng cấp 03 nghĩa trang liệt sỹ ở 03 huyện biên giới, theo dõi kiểm tra việc mở rộng nghĩa trang liệt sỹ huyện Đức Cơ để chuẩn bị mai táng hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam khi được quy  tập về nước, phối hợp với các ngành chức năng, các địa phương để nắm số lượng liệt sỹ hy sinh ở Campuchia.

3. Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh có kế hoạch chỉ đạo các Đồn biên phòng phối hợp với cơ quan quân sự các huyện và chính quyền các xã biên giới để nắm tình hình mộ liệt sỹ ở giáp biên giới và trên đất Campuchia giúp cho Ban công tác đặc biệt triển khai có kết quả.

4. Công an tỉnh chỉ đạo cho Công an 03 huyện biên giới và các phòng ban chuyên môn nắm tình hình diễn biến trong suốt quá trình làm việc của đoàn công tác khi thực hiện nhiệm vụ ở Campuchia.

5. Sở Kế hoạch Đầu tư và Sở Tài chính Vật giá có kế hoạch đầu tư xây dựng sửa chữa nghĩa trang chuẩn bị cho việc mai táng hài cốt liệt sỹ, nghiên cứu đề xuất các chế độ chính sách đảm bảo cho các lực lượng công tác hoàn thành nhiệm vụ. Riêng nghĩa trang liệt sỹ huyện Đức Cơ hoàn thành trong tháng 12-2000.

6. Văn phòng UBND tỉnh giúp Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo tốt việc triển khai thực hiện theo Chỉ thị số 08/2000/CT-TTg ngày 19-4-2000 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị của UBND tỉnh.

Quy tập mộ liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam ở Campuchia về nước là vấn đề chính trị - xã hội quan trọng. Vì vậy,  khi thực hiện phải chấp hành nghiêm chỉnh các nguyên tắc của Đảng và Nhà nước nhằm tăng cường tình đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Campuchia và 02 tỉnh Gia Lai (Việt Nam) - Rattanakiri (CPC). Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện Đức Cơ, Chư Prông, Ia Grai và các huyện có liên quan phải chủ động triển khai kế hoạch, bảo đảm đúng chế độ chính sách theo quy định, có biện pháp cụ thể tổ chức triển khai nghiêm túc Chỉ thị này.

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Vỹ Hà

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.