• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 14/11/2000
  • Ngày hết hiệu lực: 25/01/2020
UBND TỈNH GIA LAI
Số: 14/2000/CT-UB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Gia Lai, ngày 14 tháng 11 năm 2000

CHỈ THỊ

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI

Triển khai việc đăng ký, quản lý phương tiện kỹ thuật thuộc diện
huy động bổ sung cho lực lượng thường trực của quân đội

__________________

Thi hành Nghị định 168/1999/NĐ-CP ngày 29-11-1999 của Chính phủ về việc quy định danh mục và chế độ, thủ tục đăng ký, quản lý phương tiện kỹ thuật thuộc diện huy động bổ sung cho lực lượng thường trực của quân đội. Để triển khai có hiệu quả các quy định trên, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Pleiku triển khai các nội dung như sau:

1. Tất cả chủ phương tiện của các tổ chức, cá nhân có quyền sở hữu hoặc trực tiếp thực hiện quyền sở hữu đối với phương tiện kỹ thuật (không áp dụng đối với phương tiện kỹ thuật trong biên chế đơn vị vũ trang nhân dân, phương tiện kỹ thuật của các tổ chức, cá nhân nước ngoài và xí nghiệp liên doanh với nước ngoài trên địa bàn tỉnh) như: các phương tiện vận tải cơ giới và phương tiện chuyên dùng đường bộ, đường sông; các phương tiện xếp dỡ hàng hóa và các loại xe máy xây dựng cầu đường, xây dựng công trình thuộc diện có đăng ký quyền sở hữu, phải đến đăng ký trực tiếp với cơ quan quân sự huyện, thành phố Pleiku.

2. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh phối hợp với Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải, và các cơ quan có liên quan trong việc hướng dẫn và thực hiện đăng ký, quản lý phương tiện kỹ thuật trên địa bàn tỉnh;

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố Pleiku chỉ đạo cơ quan quân sự cùng cấp và các ban, ngành có liên quan trực tiếp đăng ký, quản lý phương tiện kỹ thuật trên địa bàn huyện, thành phố Pleiku, đồng thời chỉ đạo Ủy ban Nhân dân các xã, phường, thị trấn thực hiện việc đăng ký, quản lý phương tiện kỹ thuật theo đúng quy định.

3. Tổ chức và cá nhân có phương tiện kỹ thuật thuộc diện huy động bổ sung cho lực lượng thường trực của quân đội nếu vi phạm về đăng ký, quản lý phương tiện kỹ thuật thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm để xử lý nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

4. Thời gian tiến hành tổng phúc tra đăng ký, quản lý phương tiện kỹ thuật phải hoàn thành trước ngày 15-12-2000 đối với các cấp.

5. Giao cho Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh hướng dẫn và tổ chức tập huấn về nội dung, phương pháp đăng ký, quản lý phương tiện kỹ thuật của nền kinh tế quốc dân theo danh mục đã được quy định tại Nghị định số 168/1999/NĐ-CP ngày 29-11-1999 của Chính phủ và đôn đốc kiểm tra việc triển khai của các tổ chức và cá nhân, báo cáo kết quả về Ủy ban Nhân dân tỉnh.

Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành, đơn vị và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố Pleiku tổ chức thực hiện và báo cáo kết quả về UBND tỉnh.

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Vỹ Hà

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.