• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 09/10/2000
UBND TỈNH GIA LAI
Số: 80/2000/QĐ-UB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Gia Lai, ngày 9 tháng 10 năm 2000

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI

Về việc thành lập Ban Quản lý dự án giao thông nông thôn 2 của tỉnh

_______________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI

- Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 21-6-1994; Pháp lệnh về nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của HĐND và UBND ngày 03-7-1996;

- Căn cứ Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 8-7-2000 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng; Thông tư số 01/2000/TT-BXD ngày 1-3-2000 của Bộ Xây dựng hướng dẫn các hình thức quản lý thực hiện dự án đầu tư và xây dựng và đăng ký hoạt động xây dựng;

- Căn cứ Quyết định số 951/QĐ-TTg ngày 13-10-1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc đầu tư dự án giao thông nông thôn 2 sử dụng vốn vay của Ngân hàng thế giới và vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Anh; Văn bản số 319/GTVT-KHĐT ngày 2-2-2000 của Bộ Giao thông Vận tải về việc triển khai dự án giao thông nông thôn WB2;

- Căn cứ cuộc họp ngày 28-9-2000 của UBND tỉnh;

- Xét Văn bản số 124/TT ngày 1-6-2000 của Sở Giao thông vận tải;

- Theo đề nghị của Trưởng ban Tổ chức chính quyền tỉnh;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập Ban Quản lý dự án  giao thông nông thôn 2 của tỉnh gồm các ông (bà) sau:

1. Ông Trần Duy Hưng, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, kiêm Giám đốc Ban Quản lý dự án.

2. Ông Lê Xuân Tùng, Trưởng phòng Quản lý đường xá - Sở Giao thông vận tải, kiêm Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án.

3. Ông Phan Hữu Hiếu, cán bộ Phòng Quản lý đường xá - Sở Giao thông vận tải, kiêm cán bộ kỹ thuật Ban Quản lý dự án

4. Bà Nguyễn Thị Hồng Liên, cán bộ Phòng Quản lý đường xá - Sở Giao thông vận tải, kiêm kế toán Ban Quản lý dự án.

Ban Quản lý dự án giao thông nông thôn 2 là đơn vị sự nghiệp kinh tế, trực thuộc Sở Giao thông Vận tải, có tư cách pháp nhân, có tài khoản và con dấu riêng để hoạt động giao dịch công tác.

Trụ sở của Ban Quản lý dự án giao thông nông thôn 2 đặt tại Sở Giao thông vận tải.

Điều 2: Ban Quản lý dự án giao thông nông thôn 2 có trách nhiệm  tổ chức triển khai thực hiện dự án giao thông nông thôn 2 trên địa bàn tỉnh Gia Lai theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Nhiệm vụ cụ thể của Ban Quản lý dự án giao thông nông thôn 2 thực hiện theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 8-7-1999 của Chính phủ, Thông tư số 01/2000/TT-BXD ngày 1-3-2000 của Bộ Xây dựng và hướng dẫn của các cơ quan chức năng cấp trên.

Điều 3: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng ban Tổ chức chính quyền tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Giám đốc sở, Thủ trưởng ban, ngành, đơn vị có liên quan, Chủ tịch UBND huyện, thành phố thuộc tỉnh, Giám đốc Ban Quản lý dự án giao thông nông thôn 2 của tỉnh và các ông (bà) tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành.

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Vỹ Hà

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.