• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 09/10/2000
UBND TỈNH GIA LAI
Số: 81/2000/QĐ-UB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Gia Lai, ngày 9 tháng 10 năm 2000

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI

Về việc đổi tên Hạt Kiểm lâm huyện Mang Yang (cũ) thành Hạt Kiểm lâm huyện Đăk Đoa

_____________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 21-6-1994; Pháp lệnh về nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của HĐND và UBND ngày 03-7-1996;

Căn cứ Nghị định số 39/CP ngày 18-5-1994 của Chính phủ về hệ thống tổ chức và nhiệm vụ, quyền hạn của kiểm lâm; Thông tư số 07 TCLĐ ngày 8-8-1994 của Bộ Lâm nghiệp (nay là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) hướng dẫn thực hiện Nghị định số 39/CP ngày 18-5-1994 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 37/2000/NĐ-CP ngày 21-8-2000 của Chính phủ về việc đổi tên xã, thị trấn, thành lập xã, thị trấn thuộc huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai và chia huyện Mang Yang thành 02 huyện Đăk Đoa và Mang Yang;

Xét đề nghị của Chi cục Kiểm lâm tỉnh tại Văn bản số 496/TT-KL ngày 19-9-2000;

Theo đề nghị của Trưởng ban Tổ chức chính quyền tỉnh.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Đổi tên Hạt Kiểm lâm huyện Mang Yang (cũ) thành Hạt Kiểm lâm huyện Đăk Đoa.

Điều 2: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng ban Tổ chức chính quyền tỉnh, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh, Giám đốc sở, Thủ trưởng ban, ngành tỉnh, đơn vị có liên quan, Chủ tịch UBND huyện Đăk Đoa và Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Đăk Đoa chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành. Mọi quy định trước đây trái với quyết định này đều bãi bỏ.

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Vỹ Hà

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.