• Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
  • Ngày có hiệu lực: 18/12/2020
HĐND TỈNH HÀ NAM
Số: 15/2020/NQ-HĐND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nam, ngày 8 tháng 12 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

VỀ TIẾP TỤC THỰC HIỆN CÁC NGHỊ QUYẾT VỀ CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ TÀI CHÍNH NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TRONG THỜI KỲ ỔN ĐỊNH NGÂN SÁCH GIAI ĐOẠN 2017-2020 ĐẾN HẾT NĂM 2021

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

 KHÓA XVIII, KỲ HỌP THỨ MƯỜI TÁM

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 122/2020/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội có quy định kéo dài thời kỳ ổn định NSNN giai đoạn 2017-2020 sang năm 2021;

Căn cứ Thông tư số 71/2020/TT-BTC ngày 30/7//2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng dự toán NSNN năm 2021 và kế hoạch tài chính - ngân sách 03 năm 2021-2023;

Xét Tờ trình số 3637/TTr-UBND ngày  04 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị ban hành Nghị quyết tiếp tục thực hiện các Nghị quyết về cơ chế chính sách quản lý tài chính ngân sách địa phương trong thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2017-2020 đến hết năm 2021; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách và ý kiến thảo luận, thống nhất của các đại biểu Hội đồng nhân dân tại Kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.Tiếp tục thực hiện các Nghị quyết về cơ chế chính sách quản lý tài chính ngân sách địa phương trong thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2017-2020 đến hết năm 2021, bao gồm:

  1. Nghị quyết số 33/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh Hà Nam về việc Quy định phân cấp nguồn thu, tỷ lệ phần trăm từng nguồn thu, nhiệm vụ chi cho các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2017-2020.

   2. Nghị quyết số 26/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của HĐND tỉnh Hà Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi cho các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2017-2020 ban hành theo Nghị quyết số 33/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016.

   3. Khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 33/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh Hà Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi cho các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2017-2020.

   4. Nghị quyết số 34/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh Hà Nam về việc Quy định định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017 và giai đoạn 2017-2020.

   5. Nghị quyết số 38/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh Hà Nam về việc hỗ trợ kinh phí hoạt động đối với cơ quan Toà án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2017-2020.

   6. Nghị quyết số 45/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh Hà Nam về việc hỗ trợ kinh phí đóng bảo hiểm y tế giai đoạn 2017-2020.

   7. Nghị quyết số 35/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của HĐND tỉnh Hà Nam về việc sửa đổi, bổ sung Nghị Quyết số 45/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh Hà Nam về việc hỗ trợ kinh phí đóng bảo hiểm y tế giai đoạn 2017-2020.

   8. Nghị quyết số 34/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh Hà Nam quy định mức phân bổ kinh phí ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương từ nguồn thu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2019-2020.

   9. Nghị quyết số 28/2019/NQ-HĐND ngày 12/07/2019 của HĐND tỉnh Hà Nam quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thuỷ lợi trên địa bàn tỉnh Hà Nam đến năm 2020.

 Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam khóa XVIII, Kỳ họp thứ mười tám thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 18 tháng 12 năm 2020./.

Nơi nhận:

- Uỷ ban TVQH;

- Chính phủ;

- Bộ Tài chính;

- Cục kiểm tra VB QPPL -BTP;

- TT Tỉnh uỷ; TT HĐND tỉnh;

- UBND tỉnh; UBMTTQ tỉnh;

- Đoàn ĐBQH tỉnh;

- Các Ban, các Tổ, các ĐB HĐND tỉnh;

- Các Sở; Tài chính; Tư pháp;

Cục thuế tỉnh; KBNN Hà Nam;

- TT HĐND, UBND các huyện, TX, TP;

- Công báo tỉnh;

- Lưu: VT.

 

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Phạm Sỹ Lợi

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.