• Quyết định 23/2024/QĐ-UBND .

  V/v ban hành đơn giá bồi thường cây trồng, vật nuôi khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam

  21/05/2024

  03/06/2024

  Chưa có hiệu lực

 • Quyết định 22/2024/QĐ-UBND

  Bãi bỏ các Quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam

  19/05/2024

  01/06/2024

  Chưa có hiệu lực

 • Quyết định 21/2024/QĐ-UBND

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chi tiết cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai; cưỡng chế thi hành quyết định công nhận hoà giải thành trong tranh chấp đất đai ban hành kèm theo Quyết định số 25/2015/QĐ-UBND ngày 12 tháng 10 năm 2015 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam

  02/05/2024

  15/05/2024

  Chưa có hiệu lực

 • Quyết định 16/2024/QĐ-UBND

  Về việc bãi bỏ Quyết định số 22/2016/QĐ-UBND ngày 18 tháng 7 năm 2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành Quy chế xếp hạng di tích lịch sử - văn hoá và danh lam thắng cảnh cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Hà Nam

  25/04/2024

  15/05/2024

  Chưa có hiệu lực

 • Quyết định 17/2024/QĐ-UBND

  Bãi bỏ Quyết định số 22/2008/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế Số hóa thông tin và chia sẻ thông tin số trong các cơ quan quản lý nhà nước tỉnh Hà Nam

  25/04/2024

  13/05/2024

  Chưa có hiệu lực

 • Quyết định 15/2024/QĐ-UBND

  Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành

  24/04/2024

  10/05/2024

  Chưa có hiệu lực

 • Quyết định 14/2024/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định tiêu chuẩn cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn; ngành đào tạo chuyên môn đối với từng chức danh công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hà Nam

  24/04/2024

  10/05/2024

  Chưa có hiệu lực

 • Quyết định 13/2024/QĐ-UBND

  Về việc bãi bỏ Quyết định số 11/2009/QĐ-UBND ngày 22 tháng 4 năm 2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành Quy chế về xét, cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc tỉnh Hà Nam

  22/04/2024

  10/05/2024

 • Quyết định 12/2024/QĐ-UBND

  Bãi bỏ quy định chính sách thưởng đối với hoạt động thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Hà Nam

  19/04/2024

  02/05/2024

 • Quyết định 11/2024/QĐ-UBND

  Bãi bỏ Quyết định số 39/2017/QĐ-UBND ngày 15 tháng 9 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về ban hành Quy định tiêu chí lựa chọn đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Nam

  15/04/2024

  01/05/2024

  Chưa có hiệu lực

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.