• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/05/2022
HĐND TỈNH HÀ NAM
Số: 02/2022/NQ-HĐND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nam, ngày 20 tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH CƠ CHẾ ĐẶC THÙ VỀ ĐIỀU TIẾT NGUỒN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT TỪ CÁC VỊ TRÍ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CHO NGÂN SÁCH HUYỆN THANH LIÊM ĐỂ TẠO NGUỒN VỐN THỰC HIỆN ĐỀ ÁN XÂY DỰNG TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH HUYỆN THANH LIÊM ĐẾN NĂM 2025

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM
KHÓA XIX, KỲ HỌP THỨ SÁU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 47/2019/QH14;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 10/2021/NQ-HĐND ngày 14 tháng 10 năm 2021 của Hội đng nhân dân tỉnh Hà Nam về quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương tỉnh Hà Nam;

Xét Tờ trình số 822/TTr-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết Quy định cơ chế đặc thù về điều tiết nguồn thu tiền sử dụng đất từ các vị trí đấu giá quyn sử dụng đất cho ngân sách huyện Thanh Liêm để tạo nguồn vốn thực hiện Đề án xây dựng Trung tâm hành chính huyện Thanh Liêm đến năm 2025; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận, thống nhất của các đại biểu Hội đng nhân dân tỉnh tại Kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều tiết 100% nguồn thu tiền sử dụng đất từ các vị trí đấu giá quyền sử dụng đất cho ngân sách huyện Thanh Liêm để tạo nguồn vốn thực hiện Đề án xây dựng Trung tâm hành chính huyện Thanh Liêm đến năm 2025, bao gồm các vị trí:

1. Khu đấu giá quyền sử dụng đất tại thị trấn Tân Thanh (lô NV4, NV7 theo quy hoạch chung xây dựng đô thị huyện Thanh Liêm);

2. Khu đấu giá quyền sử dụng đất tại thị trấn Tân Thanh (lô HH16 theo quy hoạch chung xây dựng đô thị huyện Thanh Liêm);

3. Khu đấu giá quyền sử dụng đất tại thị trấn Tân Thanh (lô BT04, BT12 theo quy hoạch chung xây dựng đô thị huyện Thanh Liêm).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo quy định của pháp luật.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam Khoá XIX, Kỳ họp thứ sáu (Kỳ họp chuyên đề) thông qua ngày 20 tháng 4 năm 2022 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 5 năm 2022./.

Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Cục KTVBQPPL - BTP;
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh; UBMTTQ tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các Ban, các Tổ, các ĐB HĐND tỉnh;
- Các Sở, ngành: Tài chính; KH và ĐT; Kho bạc tỉnh; Tư pháp;
- TT.HĐND, UBND huyện Thanh Liêm;
- Công báo tỉnh;
- Lưu: VT.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

 

Đặng Thanh Sơn

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.