• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 03/12/2005
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 292/2005/QĐ-TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nam, ngày 9 tháng 11 năm 2005

QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Về việc phê duyệt Đề án sắp xếp, đổi mới lâm trường quốc doanh

của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hoà

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 200/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển lâm trường quốc doanh;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hoà,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt Đề án sắp xếp, đổi mới lâm trường quốc doanh của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hoà như sau:

1. Duy trì, củng cố sản xuất kinh doanh Công ty lâm sản Khánh Hoà.

2. Chuyển Lâm trường Bắc Khánh Vĩnh thành công ty lâm nghiệp.

3. Chuyển thành Ban Quản lý rừng phòng hộ các lâm trường sau:

- Lâm trường Khánh Sơn;

- Lâm trường Ninh Hoà.

Điều 2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hoà:

1. Chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp, đổi mới lâm trường quốc doanh như Điều 1 Quyết định này.

2. Quyết định điều chỉnh lại diện tích, ranh giới các loại đất giao cho các công ty lâm nghiệp và Ban Quản lý rừng phù hợp với quy hoạch phát triển lâm nghiệp của địa phương và quy hoạch phát triển của từng lâm trường.

3. Rà soát lại diện tích rừng thuộc các công ty lâm nghiệp, tách riêng diện tích rừng phòng hộ tập trung trên 5.000 ha để thành lập Ban Quản lý rừng phòng hộ nếu đủ điều kiện theo quy định của Luật Bảo vệ và Phát triển rừng.

Điều 3. Các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ và các Bộ liên quan có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hoà trong thực hiện Đề án này.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm theo dõi thực hiện Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hoà và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. THỦ TƯỚNG

Phó Thủ tướng

(Đã ký)

 

Nguyễn Tấn Dũng

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.