• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2008
HĐND TỈNH HÀ NAM
Số: 14a/2007/NQ-HĐND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nam, ngày 6 tháng 12 năm 2007

NGHỊ QUYẾT

Quy định ban hành danh mục, mức thu, quản lý và sử dụng một số loại phí, lệ phí trên địa bàn thuộc thẩm quyền quy định của địa phương

 

 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

KHOÁ XVI, KỲ HỌP THỨ 12

(Ngày 05 và 06 /12/2007)   

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân đã được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ vào Pháp lệnh Phí và lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28 tháng 8 năm 2001 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội;

Căn cứ Chỉ thị số 24/2007/CT-TTg ngày 01 tháng 11 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ tăng cường chấn chỉnh việc thực hiện các quy định của Pháp luật về phí, lệ phí, chính sách huy động và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân;

Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí;

Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí; Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16 tháng 10 năm 2006 của Bộ Tài chính hướng về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

Sau khi nghe và thảo luận Tờ trình số 1715/TTr-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về quy định ban hành danh mục, mức thu, quản lý và sử dụng một số loại phí, lệ phí trên địa bàn thuộc thẩm quyền quy định của địa phương. Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân và ý kiến đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,


 

 

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua danh mục, mức thu 7 loại phí, 9 loại lệ phí, sửa đổi bổ sung mức thu đối với 3 loại phí thuộc các lĩnh vực (kèm theo danh mục chi tiết đính kèm).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Uỷ ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2. Thời điểm thực hiện từ ngày 01 tháng 01 năm 2008;

3.  Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Đại biểu Hội đồng nhân dân giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam khoá XVI kỳ họp thứ 12 thông qua./.

 

CHỦ TỊCH

Đinh Văn Cương

 

 

 

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Đinh Văn Cương

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.