• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/1987
BỘ TÀI CHÍNH
Số: 01 TTLB-CS
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Toàn quốc, ngày 10 tháng 1 năm 1987

THÔNG TƯ LIÊN BỘ

Hướng dẫn thực hiện chế độ trợ cấp đối với công nhân làm việc ở nông trường cao su đã nghỉ việc vì hết tuổi lao động

________________________

- Căn cứ tinh thần Nghị định số 236/HĐBT ngày 18/9/1985 của Hội đồng Bộ trưởng về việc sửa đổi, bổ sung một số chế độ chính sách về thương binh xã hội;

- Xét đặc điểm và yêu cầu phát triển của ngành cao su Việt Nam;

- Căn cứ ý kiến đồng ý của Bộ trưởng Tổng thư ký Hội đồng Bộ trưởng trong công văn số 12/V8 ngày 3/1/1987;

- Để cân đối với chế độ đối với công nhân cao su nghỉ việc theo chế độ mất sức lao động; sau khi đã thoả thuận với Bộ Lao động, Tổng công đoàn Việt nam trong cuộc họp ngày 16/7/1986, Liên Bộ Tài chính - Thương binh và xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ đối với công nhân làm việc ở các nông trường cao su đã nghỉ việc vì hết tuổi lao động như sau:

1/ Những công nhân cao su có quá trình làm việc trước khi miền Nam giải phóng và sau khi giải phóng miền Nam vẫn tiếp tục làm việc một số năm rồi về nghỉ vì hết tuổi lao động, trước đây đã được hưởng chế độ trợ cấp theo các quyết định số 206/CP ngày 30/5/1979 hoặc số 174/CP ngày 4/6/1980 của Hội đồng Chính phủ (nay là Hội đồng Bộ trưởng), nay được hưởng một số chế độ dưới đây:

a) Được trợ cấp hàng tháng, bằng một khoản tiền là 110 đồng (+) khoản phụ cấp chênh lệch giá sinh hoạt theo vùng và phụ cấp khu vực (nếu có).

b) Được mua lương thực hàng tháng theo định lượng và theo giá chỉ đạo bán lẻ ổn định cho công nhân, viên chức Nhà nước ở từng địa phương.

c) Khi ốm đau đến khám, chữa bệnh tại cơ sở y tế Nhà nước được hưởng các chế độ khám, chữa bệnh theo điều 2 quyết định số 72/CT ngày 25/3/1986 của Hội đồng Bộ trưởng, cụ thể:

- Được trợ cấp tiền thuốc tại cơ sở y tế nơi khám bệnh theo mức bình quân 3đ/lần khám.

- Khi phải nằm điều trị nội trú tại bệnh viện được cấp thuốc không phải trả tiền, được đài thọ 70% mức tiền ăn hàng ngày.

d) Khi chết, gia đình được cấp 1.200 đ chi phí về chôn cất và 500 đ để chi phí cho lễ tang.

2/ Kinh phí để trả trợ cấp hàng tháng, cho những đối tượng nói trên thuọc ngân sách Trung ương đài thọ.

3/ Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 1 năm 1987. Những quy định trước đây trái với thông tư này đều bãi bỏ.

KT. BỘ TRƯỞNG Bộ Tài chính
Thứ trưởng

Thứ trưởng

(Đã ký)

 

Trần Hiếu

Lý Tài Luận

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.