• Nghị quyết 375/2024/NQ-HĐND

  Quy định mức chi bồi dưỡng hằng tháng cho cộng tác viên dân số trên địa bàn tỉnh Hoà Bình

  28/03/2024

  08/04/2024

 • Nghị quyết 373/2024/NQ-HĐND

  Quy định nội dung, mức chi thực hiện Đề án" xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh Hoà Bình

  28/03/2024

  08/04/2024

 • Nghị quyết 374/2024/NQ-HĐND

  quy định mức học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2023 - 2024 trên địa bàn tỉnh Hoà Bình

  28/03/2024

  08/04/2024

 • Nghị quyết 379/2024/NQ-HĐND

  quy định chức danh, mức phụ cấp, việc kiêm nhiệm chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; mức khoán kinh phí hoạt động của tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã; mức phụ cấp kiêm nhiệm và mức hỗ trợ hàng tháng đối với người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Hoà Bình

  28/03/2024

  01/05/2024

 • Nghị quyết 323/2023/NQ-HĐND

  Quy định mức thu, đơn vị tính phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hoà Bình

  28/12/2023

  18/12/2023

 • Nghị quyết 312/2023/NQ- HĐND

  sửa đổi, bổ sung Điều 2 của Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 116/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh Hoà Bình quy định mức chi cụ thể cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh Hoà bình

  08/12/2023

  18/12/2023

 • Nghị quyết 328/2023/NQ-HĐND

  Quy định nội dung, mức chi các cuộc điều tra thống kê do ngân sách địa phương bảo đảm trên địa bàn tỉnh

  08/12/2023

  18/12/2023

 • Nghị quyết 322/2023/NQ-HĐND

  Quy định phân bổ hoạch toán thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Hoà Bình

  08/12/2023

  18/12/2023

 • Nghị quyết 324/2023/NQ-HĐND

  Điều chỉnh, bổ sung một số quy định áp dụng cho thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2022 - 2025

  08/12/2023

  18/12/2023

 • Nghị quyết 314/2023/QĐ-HĐND

  quy định chính sách hỗ trợ đối với bí thư chi bộ, phó bí thư chi bộ, chi ủy viên và tổ trưởng tổ đảng ở chi bộ có từ 50 đảng viên trở lên, không được hưởng lương và các chế độ phụ cấp từ ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

  08/12/2023

  ...

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.