• Quyết định 39/2022/QĐ-UBND

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hòa Bình ban hành kèm theo Quyết định số 51/2019/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh

  03/11/2022

  15/11/2022

 • Nghị quyết 183/2022/NQ-HĐND

  Quy định cơ chế lồng ghép nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia, giữa các chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình, dự án khác trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021 - 2025

  20/10/2022

  30/10/2022

 • Nghị quyết 196/2022/NQ-HĐND

  Quy định mức hỗ trợ cho người được phân công trực tiếp giúp đỡ người được giáo dục tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

  20/10/2022

  01/11/2022

 • Nghị quyết 185/2022/NQ-HĐND

  Ban hành Quy định nội dung, mức hỗ trợ và mẫu hồ sơ trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2021 - 2025

  20/10/2022

  30/10/2022

 • Nghị quyết 184/2022/NQ-HĐND

  Ban hành Quy định cơ chế huy động và sử dụng nguồn vốn tín dụng và các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

  20/10/2022

  30/10/2022

 • Nghị quyết 182/2022/NQ-HĐND

  Quy định nội dung, mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện một số công trình, dự án xây dựng nông thôn mới tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021 - 2025

  20/10/2022

  30/10/2022

 • Nghị quyết 167/2022/NQ-HĐND

  Quy định mức trợ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy công lập trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

  15/07/2022

  25/07/2022

 • Nghị quyết 165/2022/NQ-HĐND

  Quy định mức học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2022 - 2023 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

  15/07/2022

  25/07/2022

 • Nghị quyết 166/2022/NQ-HĐND

  Nghị quyết quy định một số chính sách đặc thù đối với giáo viên và học sinh trường trung học phổ thông chuyên: chế độ đối với chuyên gia, giáo viên và học sinh tham gia bồi dưỡng, tập huấn đội tuyển của tỉnh tham dự các kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, khu vực và quốc tế; cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia do Bộ Giáo dục và đào tạo tổ chức

  15/07/2022

  25/07/2022

 • Nghị quyết 164/2022/NQ-HĐND

  Phê duyệt mức thu các khoản thu dịch vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

  15/07/2022

  25/07/2022

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.